Now showing items 48-67 of 196

  • Familievolden i politireformen 

   Aas, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Norsk politi har i løpet av de senere årene gjennomgått en omfattende ny reform, nærpolitireformen, og følgelig har både strukturene og innholdet for politivirksomheten endret seg. Det er foretatt flere studier som har ...
  • Fengsel eller frihet: Noe om reaksjonsvalg i norsk strafferett 

   Holmboe, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   «Hvorfor straffer vi?» er et grunnleggende spørsmål. I forarbeidene til straffeloven av 2005 uttales det at man ikke straffer for å gjengjelde handlinger, men for å avverge fremtidig kriminalitet og sikre den sosiale ro i ...
  • Fieldwork in police studies: The ethical dilemma in participatory observation with police patrols 

   Aas, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Police research in Norway is a young research discipline and its methodological approaches have to a small extent been discussed in public. The aim of this article is to discuss one of the most controversial approaches in ...
  • Fortellinger, småprat og kunnskapsdeling i politiet 

   Glomseth, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Politiet er en kunnskapsorganisasjon. Kunnskap er en viktig innsatsfaktor for å analysere kriminalitet, vurdere aktuelle tiltak og evaluere sammenhenger mellom oppgaver og tiltak samt resultater og effekter av tiltak ...
  • Fra armesterke bondesønner til akademikerbarn : om rekrutteringen til politiyrket 

   Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen omhandler endringer i rekrutteringen til politiyrket de siste 40 år. Det hevdes ofte å ha skjedd en ”akademisering” av norsk politi. En bevegelse fra ”armesterke bondesønner” på slutten av 60-tallet til i dag ...
  • Fra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrep 

   Sunde, Inger Marie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen belyser svakheter ved straffeloven § 306 (grooming) og tar til orde for nye straffebestemmelser som styrker barns vern mot seksuelle overgrep, særlig på internett. Det foreslås at § 306 endres til å ramme seksuelt ...
  • Fra praktiske ferskinger til ferske praktikere: Om kunnskap, kultur og identitet i politiutdanningen 

   Winnæss, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Norsk politi skal jobbe kunnskapsbasert. Forskningsbasert kunnskap skal prege oppdragsløsning og saksbehandling. Politihøgskolen er det viktigste redskapet politiet har til å fremme denne kunnskapstypen. I artikkelen ...
  • Fragile future: Youth insecurities and their relations with police in Afghanistan and Pakistan 

   Ganapathy, Jaishankar; Nimruzi, Ajmal; Dawar, Shakirullah (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Youth are the backbone of any nation, and they are decisive in its development or destruction. A considerable portion of the population in both Afghanistan and Pakistan consists of youth. This paper discusses the impacts ...
  • From integration to contact: A Community policing reform? 

   Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article deals with the reform named nærpolitireformen, literarlly translated “the near police reform” in Norway. There is a wide gap between the political retorics talking about community policing and the reality, ...
  • From legalist to Dirty Harry: Police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto; Thomassen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study provides a test of the presumption that police recruits with a diverse background, undertaking comparatively long academic training, will refrain from non-legalistic practices. This is tested by longitudinal ...
  • Gjentatt straffeforfølgning (dobbeltstraff) – kommentar til et grunnlovsforslag 

   Holmboe, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Stortingets menneskerettighetsutvalg har foreslått at et nytt tredje ledd i Grunnloven § 96 kan lyde slik: «Ingen kan straffes mer enn én gang for samme handling.» I artikkelen drøftes fire sider ved utvalgets forslag: a) ...
  • Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere ...
  • «Hele skolen trenger ikke den oppmerksomheten»: Etniske minoriteters opplevelser av politiets skolebesøk påOslosøstkant 

   Solhjell, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article addresses the perceptions and experiences of young ethnic minorities in Oslo and their frequent encounters with the police at the high schools they attend in the eastern and southern suburbs. These police ...
  • Hiding in plain sight: Directed surveillance as a bodily practice 

   Dahl, Johanne Yttri; Svanæs, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, we empirically explore directed surveillance as bodily practice—material bodies observing other material bodies. Such low-tech police surveillance practice (Haggerty 2012) relies on a police officer’s body ...
  • Holder Norsk politiutdanning mål (slik politiet selv vurderer den)? 

   Aas, Geir; Thomassen, Gunnar; Sund, Annette (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Norwegian Police University College is required to regularly evaluate and ensure the quality of the education in order to maintain its accreditation as an institution of higher education. A central aspect of this quality ...
  • How acts become hate crime: The police's documenting of criminal cases 

   Solhjell, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article presents findings from a qualitative study of criminal cases labelled hate crime in Norway. The author asks what kind of knowledge is being produced through the criminal cases and what does it say about policing? ...
  • How police leaders learn to lead 

   Filstad, Cathrine; Karp, Tom; Glomseth, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article examines how Norwegian police leaders learn to lead and what constitutes police practices. Twenty-seven police leaders were shadowed during and interviewed about their daily practices of policing. We found ...
  • Hvilke moralske utfordringer opplever norske politistudenter i praksisåret? 

   Paulsen, Jens Erik; Enoksen, Lisa Maria (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne studien undersøkes hvilke moralske utfordringer norske politistudenter oftest møter i «praksisåret». Utfordringene identifiseres gjennom en analyse av 208 hjemmeeksamener i yrkesetikk fra avgangsstudentene ved ...
  • Hvitvaskingsreguleringens kostnader 

   Larsson, Paul; Magnusson, Dan (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   The aim of this study is to estimate the costs of implementing anti-money laundering regulations in Norway and Sweden. The banks are the central institutions in this respect and the study shows that the annual costs of ...
  • Hvorfor bruke kompass når vi har GPS?: Politiets sikring av biologiske spor (DNA-bevis) og fingeravtrykk 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er gjort begrenset forskning både på politiets bruk av teknologi og på politiets etterforskning samt politiets åstedsarbeid som sikring av biologiske spor og fingeravtrykk. Det er viktig med undersøkelser om bruk av ...