• “Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak”: misbruk av forvaltningen og rettsapparatet: hva bør gjøres? 

   Stridbeck, Ulf; Holmboe, Morten (Journal article, 2009)
   Både i forvaltningen og i domstolene opplever man enkelte borgere som igjen og igjen kommer tilbake til samme sak, eller gang på gang reiser nye saker. Forfatterne gjennomgår forskjellige sider av problemstillingen og ...
  • Hjemmesoning, foreldreansvar og barnerett 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2009)
   En domfelt som skal sone fengselsstraff, kan søke om å få sone inntil fire måneder av straffen hjemme med elektronisk kontroll. Soning i et hjem har stor praktisk betydning for de andre som bor der – ikke minst for barna. ...
  • Prester, taushetsplikt og avverging av overgrep 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2010)
   Den nylige oppmerksomheten om seksuelle overgrep mot barn innen Den katolske kirke har ført til en debatt om taushetspliktens og taushetsrettens grenser. Fra noen kanter hevdes det at kirkens arkiver må åpnes, mens kirken ...
  • Pass opp: alvorlig organisert kriminalitet! 

   Larsson, Paul (Chronicle, 2011)
   Denne våren har vært kjennetegnet av stor oppmerksomhet omkring hva som betegnes som alvorlig organisert kriminalitet. I noen tilfeller har ondet vært utpekt med navn, denne gangen har det vært MC-kriminelle, eller kriminelle ...
  • Konfliktråd som vilkår for betinget dom : en glemt mulighet? 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2011)
   Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som anses som for alvorlige til å avgjøres på denne måten, og som derfor i stedet fremmes for domstolen, kan retten ...
  • Sosiale medier og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie (Chronicle, 2012)
   I artikkelen diskuteres hvilket ansvar Politihøgskolen kan ha i forhold til bruk av sosiale medier, og man spør om skolen som "politiutdannere" bør sørge for at studentene utvikler et etisk refleksjonsnivå. I artikkelen ...
  • Førstegangsledelse og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Glomseth, Rune; Aaserud, Terje; Holm, Ragnhild (Journal article, 2012)
   Politihøgskolen utdanner stadig nye lederkandidater der målsettingen er «å gi potensielle søkere til framtidige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten en grunnleggende innføring i ledelsesfaget og bidra til bedre ...
  • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

   Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
   Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...
  • Ledelse av mangfold i politiet 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Journal article, 2013)
   Siden mangfoldsåret 2008 har politiet arbeidet med «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten» (Politidirektoratet, 2008). Som den første sentrale strategiske plan i politiet som dekker hele mangfoldsbegrepet ...
  • Øvelse gjør mester : noen forslag til hvordan vi kan sikre systematisk og varig læring etter øvelser i etaten 

   Bjørkelo, Brita; Rosø, Eirik; Jonassen, Ketil (Journal article, 2013)
   Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse. Til tross for omfattende rammer, for-, underveis- og etterarbeid, tyder den siste evalueringen på at det fortsatt er et stykke vei å gå før vi har omsatt tidligere erfaringer ...
  • Opplevd lederstøtte for kvinner i lederutdanning i politiet 

   Holm, Ragnhild; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2013)
   I perioden 2004 til 2010 deltok 152 kvinner fordelt på elleve kull på studiet «Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)» ved Politihøgskolen. I denne artikkelen benyttes en modell for læringseffekt som bakgrunn for ...
  • Klasseskille i konfliktrådet 

   Holmboe, Morten (Chronicle, 2013)
   En arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet har foreslått at parter som møtes i konfliktrådet, skal kunne ha med seg en advokat i møtet – i motsetning til i dag. Forslaget kan føre til at fattige lovbrytere kommer ...
  • Menn ute, kvinner inne?: Politistudenters karriereønsker 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article, 2013)
   Hvorfor har kvinner og menn ulike karriereløp i politiet? Til tross for at det er stadig flere kvinner i politiet, er de fremdeles underrepresentert i ledelse og i operativt arbeid.
  • Ytring : forskuttering av reglene i straffeloven av 2005 - bare i skjerpende retning? 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2013)
   Når Stortinget endrer straffeloven stykkevis og delt, går endringene ofte i strengere retning. Det er få stemmer å hente på å kjempe for en balansert straffelov, og enkeltendringer gjøres som oftest for å løse et problem ...
  • Ruled by numbers : om politiets handlingsrom 

   Bjørkelo, Brita; Hansen, Morten Løw (Journal article, 2013)
   Å være styrt av statistikk kan både påvirke måten man utfører sitt arbeide og hvordan man kommuniserer med publikum på. Hvordan er det med målstyring og statistikk i norsk politi og andre nasjoner vi kan sammenligne oss med?
  • Familievold som et spesialfagfelt i politiet? 

   Aas, Geir (Journal article, 2014)
   Domestic violence is especially challenging for the police to deal with precisely because these crimes occur in close relationships. The proximity between the victim and the perpetrator represents a problem for the police ...
  • Hidden patterns behind doping use among Norwegians 18-19 years old 

   Tangen, Jan Ove; Barland, Bjørn (Journal article, 2014)
   There is a growing public concern about the increasing use of performance enhancing drugs (doping) in sport, exercise and fitness activities. Research has been carried out to answer the question “Why do exercising young ...
  • Politipraktikere og deres syn på politiutdanningen 

   Aas, Geir (Journal article, 2014)
   The police as a social institution and the use of police force are often on the agenda of public debate. Thus, police training is regularly in the media spotlight, too. This article presents fresh research on what police ...
  • Politistudentene: hvem er de og hvorfor vil de bli politi? 

   Winnæss, Pål; Helland, Håvard (Journal article, 2014)
   The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indicated that police students’ social background has changed in that ...
  • Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
   Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...