Recent Submissions

 • Bør rettssikkerheten i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid styrkes? 

  Sunde, Inger Marie (Journal article, 2020)
  Er politiet er tilstrekkelig godt utrustet med regelverk og rettslig ekspertise som sikrer at den omfattende forebyggingsvirksomheten ivaretar rettssikkerheten og grunnleggende rettigheter?
 • På nett med lederopplæring 

  Holm, Ragnhild; Nymo, Kirsti (Journal article, 2019)
 • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

  Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
  Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...
 • Generalistens rolle i etterretningsstyrt politiarbeid 

  Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2019)
  I denne artikkelen tar vi for oss en viktig funksjon i den norske Nærpolitireformen, nemlig «etterretning». Vi forklarer her hva etterretningsstyrt politiarbeid er, og hvordan det er tenkt operasjonalisert i Norge gjennom ...
 • Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring 

  Bjørkelo, Brita; Dahl, Olav (Journal article, 2016)
 • Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier? 

  Bjerknes, Ole Thomas (Journal article, 2019)
  Hvor mye skal mistenkte vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?
 • Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2018 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
  Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts avgjørelser i saker om materiell strafferett i 2018. Formålet med artikkelen er ikke å nevne alle avgjørelsene, men å se hen til generelle trekk.
 • Faglig frihet for teoretikere og praktikere 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
  Hvorfor har vi faglig frihet ved universiteter og høyskoler? For å sikre høy kvalitet. Da kan det ikke være andre regler for profesjonsutdanninger enn for mer teoretiske fag. I artikkelen drøftes hensynene bak faglig frihet, ...
 • Hva er organisasjonskultur, og hvorfor bry seg med den? 

  Glomseth, Rune (Journal article, 2019)
  Organisasjonskultur er et viktig tema for praktisk organisasjonsforståelse og utøvelse av lederskap. Det er også et viktig tema innenfor forskning og utdanning i organisasjons- og ledelsesteori. Kultur har betydning for ...
 • Politiarbeid på stedet: Styrker og svakheter 

  Myhrer, Tor-Geir (Journal article, 2018)
  Denne artikkelen består av tre deler. Den første delen behandler begrepet «politiarbeid på stedet» (PPS), bakgrunnen for etableringen av arbeidsmetoden PPS, og forankringen av denne. Deretter redegjøres for hva som er ...
 • «Krig mot krypskyttere»: En desperat og kontraproduktiv strategi 

  Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2018)
  «Krig» har blitt en vanlig metafor for bekjempelse av naturkriminalitet i Afrika. Lovbruddene knyttes til organisert kriminalitet, terrorisme og nasjonal sikkerhet, noe som brukes for å legitimere strenge repressive tiltak ...
 • Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

  Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
  Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...
 • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

  Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
  En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
 • Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: En straffereaksjon som krever samarbeid 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2017)
  I 2014 fikk vi nye straffereaksjoner rettet spesielt mot ungdom: ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Innholdet av reaksjonen fastsettes i et ungdomsstormøte der konfliktrådet og en rekke andre aktører sammen med lovbryteren ...
 • Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket 

  Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2016)
  Studien er en del av en pågående doktorgradsstudie i kriminologi om avdekking og etterforsking av handel med truede arter i Norge og Uganda, med særlig vekt på konvensjonen om internasjonal handel med utrydningstruede arter ...
 • Utmåling og gjennomføring av straff: Utvalgte artikler fra tre festskrifter 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
  I 2015 og 2016 ble det utgitt flere festskrifter og jubileumsskrifter. Dette heftet av Tidsskrift for strafferett inneholder utvalgte artikler som er konsentrert om utmåling eller gjennomføring av straff: (1)Lov, ...
 • Ytring: bøtesoning - fører den til ny kriminalitet? 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
  Når noen over 18 år får en bot, skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff – fra 1 til 120 dager – som skal sones hvis boten ikke betales (straffeloven § 55). Dette gjelder enten grunnlaget for boten er en dom, et ...
 • Politistrategier mot narkotika 

  Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries;, Journal article, 2015)
  Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...
 • Nærpolitireformen: En språkreform? 

  Ellefsen, Birgitte (Journal article, 2015)
  Politiet skal reformeres. I ordet «reform» ligger en lovnad om noe nytt, en omdanning eller forandring til noe bedre. Hva er nytt ved Nærpolitireformen?
 • Arresting a Struggling Subject; Does the Forthcoming Police Officers Physical Fitness have an Impact on the Outcome? 

  Dillern, Thomas; Jenssen, Ole Ragnar N.; Lagestad, Pål; Nygård, Ørjan; Ingebrigtsen, Jørgen (Journal article, 2014)
  Handling a struggling subject has been pointed out as one of the maximal physical exertions of police work. However, the relationship between general physical fitness and the ability to manage an intractable subject is ...

View more