Recent Submissions

 • Are investigative plans at risk of becoming ʻthe emperor’s new clothes’? 

  Knutsen, Geir Gjerde; Hartmann, Mia Koss; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2022)
  The rise in complexity and severity of crime calls for innovations in investigative approachesin law enforcement. Ideally, investigation plans (I-plans) are an important improvement inprocedural standards and hypothesis-driven ...
 • Etterforskningsplaner: Et verktøy som sikrer kvalitet og effektivitet, eller keiserens nye klær? 

  Knutsen, Geir Gjerde; Hartmann, Mia Koss; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2021)
  Fagartikkelen er basert på Geir Gjerde Knutsens masteroppgave «Etterforskningsledelse – en studie av den politifaglige etterforskningslederens bruk av etterforskningsplaner» fra Politihøgskolen. Basert på egne erfaringer ...
 • Min smartmobil er min borg: Smartmobilens rolle i privatlivet og privat kommunikasjon. 

  Sunde, Nina (Others, 2020)
  I forordet til Tidsskrift for strafferetts temanummer om ny datateknologi skriver professorene Ulf Stridbeck og Inger Marie Sunde «Vi håper at heftet kan bidra til refleksjon over regulering, implementering og praktisering ...
 • Seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, og ja - i politiet 

  Bjørkelo, Brita (Chronicle, 2020)
  Seksuell trakassering er "uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom". Dette forgår i politiet og resten av arbeidslivet.
 • Politipatruljen: Spydspiss og brobygger 

  Garthus, Tania Randby (Others, 2020)
  Denne teksten har fokus på hva en politipatrulje er og hva den gjør, med utgangspunkt i politilovens §2 der politiets oppgaver beskrives. I teksten er det også fokus på noen viktige tiltak som hører med i oppdragsløsningene ...
 • Bør rettssikkerheten i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid styrkes? 

  Sunde, Inger Marie (Journal article, 2020)
  Er politiet er tilstrekkelig godt utrustet med regelverk og rettslig ekspertise som sikrer at den omfattende forebyggingsvirksomheten ivaretar rettssikkerheten og grunnleggende rettigheter?
 • På nett med lederopplæring 

  Holm, Ragnhild; Nymo, Kirsti (Journal article, 2019)
 • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

  Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
  Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...
 • Generalistens rolle i etterretningsstyrt politiarbeid 

  Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2019)
  I denne artikkelen tar vi for oss en viktig funksjon i den norske Nærpolitireformen, nemlig «etterretning». Vi forklarer her hva etterretningsstyrt politiarbeid er, og hvordan det er tenkt operasjonalisert i Norge gjennom ...
 • Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier? 

  Bjerknes, Ole Thomas (Journal article, 2019)
  Hvor mye skal mistenkte vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?
 • Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring 

  Bjørkelo, Brita; Dahl, Olav (Journal article, 2016)
 • Faglig frihet for teoretikere og praktikere 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
  Hvorfor har vi faglig frihet ved universiteter og høyskoler? For å sikre høy kvalitet. Da kan det ikke være andre regler for profesjonsutdanninger enn for mer teoretiske fag. I artikkelen drøftes hensynene bak faglig frihet, ...
 • Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2018 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
  Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts avgjørelser i saker om materiell strafferett i 2018. Formålet med artikkelen er ikke å nevne alle avgjørelsene, men å se hen til generelle trekk.
 • Hva er organisasjonskultur, og hvorfor bry seg med den? 

  Glomseth, Rune (Journal article, 2019)
  Organisasjonskultur er et viktig tema for praktisk organisasjonsforståelse og utøvelse av lederskap. Det er også et viktig tema innenfor forskning og utdanning i organisasjons- og ledelsesteori. Kultur har betydning for ...
 • Politiarbeid på stedet: Styrker og svakheter 

  Myhrer, Tor-Geir (Journal article, 2018)
  Denne artikkelen består av tre deler. Den første delen behandler begrepet «politiarbeid på stedet» (PPS), bakgrunnen for etableringen av arbeidsmetoden PPS, og forankringen av denne. Deretter redegjøres for hva som er ...
 • «Krig mot krypskyttere»: En desperat og kontraproduktiv strategi 

  Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2018)
  «Krig» har blitt en vanlig metafor for bekjempelse av naturkriminalitet i Afrika. Lovbruddene knyttes til organisert kriminalitet, terrorisme og nasjonal sikkerhet, noe som brukes for å legitimere strenge repressive tiltak ...
 • Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

  Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
  Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...
 • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

  Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
  En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
 • Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: En straffereaksjon som krever samarbeid 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2017)
  I 2014 fikk vi nye straffereaksjoner rettet spesielt mot ungdom: ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Innholdet av reaksjonen fastsettes i et ungdomsstormøte der konfliktrådet og en rekke andre aktører sammen med lovbryteren ...
 • Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket 

  Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2016)
  Studien er en del av en pågående doktorgradsstudie i kriminologi om avdekking og etterforsking av handel med truede arter i Norge og Uganda, med særlig vekt på konvensjonen om internasjonal handel med utrydningstruede arter ...

View more