• "...andre til Skræk og afskye": reaksjoner på selvmord i det tidlig moderne Norge 1536-1800" 

   Ellefsen, Hjørdis Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2000)
  • Etterforskningsbegrepet: avgrensning, vilkår, roller og ansvar 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Artikkelen er konsentrert om tre hovedproblemstillinger: (1) hvordan avgrenses etterforskning mot annen polisiær virksomhet, (2) hvilke vilkår må være oppfylt for at det skal være adgang til å iverksette eller fortsette ...
  • Organisasjonskultur : en studie av organisasjonskulturen ved Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt 

   Glomseth, Rune (Master thesis, 2002)
   Oppgaven omhandler organisasjonskulturen ved Beredskapstroppen knyttet til Oslo politidistrikt. Avdelingen er politiets spesielle innsatsressurs for å nøytralisere gjerningsmenn og for øvrig normalisere situasjonen ved ...
  • Politikontroll og overvåking i endring 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Uavhengig av flyangrepet 11. september 2001 og terrorbekjempelsen i kjølvannet av det, har politiets arbeidsmetoder endret seg på 90-tallet. Arbeidsmetodene kan deles i to bolker: (1) politiets lovmessige adgang til å ta ...
  • Påtalemyndighetens praksis som rettskilde 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Emnet ”Påtalemyndighetens praksis som rettskilde” er en spesialstudie av spørsmålet om, og eventuelt i hvilken grad bestemmelser, avgjørelser og praksis fra andre enn lovgiver og domstolene med Høyesterett i spissen, kan ...
  • Belastninger og opplevd stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikt 

   Hellesø-Knutsen, Kristin (Master thesis; Peer reviewed, 2003)
   Studien tar for seg forholdet mellom belastninger og stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikt. Det ble gjennomført en kvalitativ pilotundersøkelse før selve hovedprosjektet. I den kvantitative hovedundersøkelsen ...
  • Laglöst land 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Stålvik, Torolf (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Artikkelen tar utgangspunkt i boken "Laglöst land", redigert av Janne Flyghed og Magnus Hörnqvist. Spørsmål som drøftes er: Hvilken betydning gis lover og konvensjoner når målet er å jakte på terrorister? Hvilken innvirkning ...
  • Idrettslig kunnskap som grunnlag for fysiske prestasjoner? : en studie av politistudenters idrettsfaglige kunnskapsnivå og prestasjonsnivå, samt ulike faktorers betydning for prestasjonen på 3000 meter løping 

   Lagestad, Pål (PHS-skriftserie, Report, 2004)
   Hensikten med studien er blant annet å få en bedre forståelse for hvilken betydning teoretisk og praktisk relatert kunnskap omkring utholdenhet har på prestasjonen på 3000 meter. Studien belyser kunnskapsnivået til ...
  • Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter 

   Larsson, Paul; Myklebust, Trond (PHS Forskning, Report, 2004)
   Rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2004, som hadde "Organisert og økonomisk kriminalitet - myter og realiteter" som tema. Bidragene i rapporten gir et nøkternt bilde av den organiserte ...
  • Forsøk med ungdomskontrakter : en alternativ reaksjonsform rettet mot unge lovbrytere 

   Egge, Marit (PHS Forskning, Report, 2004)
   Det er en uttalt politisk målsetting å finne fram til mer formålstjenlige reaksjonsformer over for unge lovbrytere. Som et ledd i dette arbeidet ble det våren 2001 iverksatt et prosjekt som skulle prøve ut en alternativ ...
  • 'Where's the 'intelligence' in The National Intelligence Model?' 

   Kleiven, Maren Eline (Master thesis, 2005)
   This dissertation will investigative the status of community intelligence within The National Intelligence Model (NIM) in order to explore the interrelationship between intelligence-led policing being adopted throughout ...
  • Conflict processes between youth group in a norwegian city : polarisation and revenge 

   Bjørgo, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This study analyses the dynamics of conflict between two youth scenes in the Norwegian city of Kristiansand, commonly described as ʻthe neo-Nazisʼ, and their counterparts, referred to as ʻthe anti-racistsʼ or ʻthe Valla ...
  • Problemorientert politiarbeid i teori og praksis 

   Knutsson, Johannes; Søvik, Knut-Erik (PHS Forskning, Report, 2005)
   Rapporten retter seg mot dem som vil vite mer om filosofien bak det problemorienterte politiarbeidet. Formålet med arbeidsformen er å få et politiarbeid med en mer forebyggende innretning, og komme bort fra det vanlige ...
  • Politirollen gjennom 100 år : tradisjon og endring 

   Egge, Marit; Strype, Jon (PHS forskning, Report, 2005)
   Denne rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2005. Temaet for konferansen var inspirert av 100-års markeringen av Norge som selvstendig nasjon. Flere av bidragene omhandler politiets funksjon ...
  • Politiets bruk av skytevåpen i Norden 

   Knutsson, Johannes (Report, 2005)
   Rapporten består av en samling avhandlinger om temaet "politiets bruk av skytevåpen". For fire av de nordiske landene - Danmark, Finland, Norge og Sverige - behandles to overordnede spørsmål: dels hvordan lovgivningen ...
  • Så ute, høste hjemme? : politiets utnyttelse av internasjonalt ervervet kompetanse 

   Arnesen, Signe Astrup (Phs-skriftserie, Report, 2005)
   Den internasjonale organiserte kriminaliteten er i dag blant våre mest alvorlige samfunnsproblemer. Et sentralt spørsmål i denne rapporten er hvorvidt det er mulig å anvende ressursene politiet allerede disponerer, på en ...
  • Organisasjonskulturen i politiets beredskapstropp 

   Glomseth, Rune; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot sabotasje, terror, gisselsituasjoner, vanskelige væpnede oppdrag og organisert kriminalitet. Den er en del av ordensseksjonen ved Oslo politidistrikt. Denne operative ...
  • Er proformaekteskap menneskesmugling? 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Problemstillingen i artikkelen er om en norsk borger som mot betaling gifter seg med en utlending med det formål å skaffe vedkommende opphold i Norge, kan straffes etter ”menneskesmuglingsbestemmelsen” i utlendingsloven § ...
  • [Anmeldelse av "Kriminalitet og magt"] 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Others, 2006)
   Anmeldelse av Christian Borchs bok "Kriminalitet og magt : kriminalitetsopfattelser i det 20. århundrede".
  • Kunnskapsutvikling i politiet : Forskningskonferansen 2006 

   Thomassen, Gunnar; Bjørgo, Tore (PHS Forskning, Report, 2006)
   Hvordan kan kunnskap om politiet og dets virke bidra til å bedre kvaliteten i politiets arbeid? Hvordan stimulerer man til økt kunnskapsutvikling i politiet? På hvilke måter kan slik kunnskap utvikles, og hvilke praktiske ...