Now showing items 21-40 of 50

  • Hvordan knytte politirelevant forskningsprosjekt til emnet vitenskapsteori og forskningsmetode i undervisningssammenheng: Rapport 

   Larsen, Nils Morten L. (Research report, 2016)
   I denne rapporten viser forfatteren hvordan et forskningsprosjekt kan knyttes til studentens fremtidige bacheloroppgave. Studentgruppa i prosjektet har vært førsteårsstudenter ved Politihøgskolen ved studiestedet Kongsvinger. ...
  • Å beherske juridisk metode: Rapport fra et forskningsbasert utviklingsarbeid 

   Barth, Frederik (Research report, 2016-06-24)
   Prosjektet beskriver hvordan namsmannsfullmektiger finner frem til hvordan rettsregler skal forstås. Undersøkelsen viser at de i stor grad kun forholder seg til sin egen og kollegers forståelse av lovteksten. Andre sentrale ...
  • Forbedring av lederutdanningene og lederutvikling ved Politihøgskolen: Rapport med innspill til strategi for lederutdanningene 2016-2020 

   Lindholt, Jorunn; Holm, Tor Tanke; Thokle, Siw; Rosø, Eirik; Vanebo, Jan Ole; Bjørkelo, Brita (Others, 2016)
   Formålet med dette prosjektarbeidet var en gjennomgang av Politihøgskolens lederutdanninger i forhold til behovet for å endre utdanningene så de bedre kan bidra til å styrke ledelsen av og i politiet. Videre ønsket man å ...
  • Studentevalueringen: B3 2014 

   Hove, Kjersti; Fekjær, Silje Bringsrud (Others, 2014)
   Hva mener studentene ved Politihøgskolen om utdanningen og den operative opplæringen? I denne rapporten undersøkes dette med utgangspunkt i en spørreskjemaundersøkelse av kullet som gikk ut fra PHS våren 2013. Resultatene ...
  • Kunnskapsbasert erfaringslæring 

   Hove, Kjersti (Others, 2014)
   Politidirektoratet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet etablert et endringsprogram for politiet, i den hensikt å følge opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet har oppsummert 22. ...
  • Lederkandidat, et nytt studietilbud med nettbasert tilnærming : rapport FOU-arbeid 2011-12 

   Holm, Ragnhild (Others, 2012)
   I rapporten søker man å besvare følgende tre problemstillinger: (1) Hvilke endringer har blitt foretatt fra planleggingsfasen til første gjennomføring av lederkandidatstudiet, og hvilke endringer har blitt foretatt før ...
  • Evalueringsrapport : øvelse Tyr 2013 

   Rosø, Eirik (red.) (Others, 2014)
   Evaluering har flere formål og skal blant annet gi svar på om målene er nådd, om kompetanseutviklingen går i riktig retning, og om treningen fungerer tilfredsstillende. God evaluering av øvelser og en systematisk bruk av ...
  • Ung i Arendal 2013 : en rapport basert på tall fra Ungdata 

   Torvik, Cecilie (Others, 2013)
   Ung i Arendal er en Ungdata-undersøkelse. Ungdata er et resultat av faglig samarbeid mellom NOVA, sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet, og Kommunesektorens organisasjon. Dette er lokale ungdomsundersøkelser hvor ...
  • Ung i Tønsberg 2011 : en rapport basert på tall fra Ungdata 

   Torvik, Cecilie (Others, 2011)
   Ung i Tønsberg er en Ungdata-undersøkelse. Ungdata er et resultat av faglig samarbeid mellom NOVA, fire regionale kompetansesentre innen rusfeltet, Kommunesektorens organisasjon, Helsedirektoratet, Justis- og politidepartementet ...
  • Evalueringsrapport : Justissektorens innsats : øvelse Gemini 2013 

   Rosø, Eirik (red.) (Others, 2013)
   PHS fremhever øvelse Gemini som en arena der deltakerne i alle øvelsens faser utvikler gode relasjoner. Det erfares læring på så vel systemisk som organisatorisk og individuelt nivå. Dette skaper tillit, og basis for ...
  • Opptak til Politihøgskolen : utvikling av ny seleksjonsmetode 

   Abraham, Sarah (Student paper, others, 2012)
   Politihøgskolen (PHS)er den eneste utdanningsinstitusjon i Norge som kan utdanne fremtidige polititjenestepersoner, noe som medfører et stort samfunnsansvar rundt både utdanningen og seleksjon av godt kvalifiserte kandidater ...
  • Evalueringsrapport: Øvelse Tyr 2012 

   Rosø, Eirik (leder evaluering.) (Others, 2013)
   En evaluering har flere hensikter og skal blant annet gi svar på om mål er nådd, om kompetanseutviklingen går i riktig retning og om treningen fungerer tilfredsstillende. God evaluering av øvelser og en systematisk utnyttelse ...
  • Politiutdanning i Norge : fra konstabelkurs til bachelorutdanning 

   Hove, Kjersti (Others, 2012)
   I denne rapporten belyses polititjenestemennenes utdanningshistorie. Rapporten legger vekt på å beskrive den formelle utdanningen i lys av utviklingen i samfunnet og politirollen generelt samt høgere utdanning generelt. I ...
  • Avsluttende studentevaluering i Bachelorutdanningen : avgangsstudenters vurdering av undervisning og utdanning ved Politihøgskolen, Kull 05–08 

   Hove, Kjersti (Others, 2010)
   Denne rapporten inneholder en oppsummering og enkle analyser av studenters evaluering av utdanningen ved slutten av studiet. Evalueringen bygger delvis på spørsmål hentet fra StudData, og en tilsvarende rapport fra HiO ( ...
  • ”Hvor ble det av kvinnene?” : en evaluering av satsing på kvinnelige ledere ved deltakelse på LOU 1 

   Holm, Ragnhild; Kristiansen, Tove (Others, 2010)
   Rapporten presenterer funn fra en evaluering gjennomført ved Polithøgskolen i 2010. Undersøkelsen rettet seg mot 11 kull kvinnelige studenter som har deltatt på studiet ” Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)”, i ...
  • Evalueringsrapport : politiets innsats : øvelse Gemini 2012 

   Eriksen, Jørn Rye; Ladstein, Njål; Rosø, Eirik (Others, 2012)
   Gemini er en årlig samvirkeøvelse mellom politiet, Forsvaret og operatørselskap(er) på norsk kontinentalsokkel. Hensikten med øvelsen er å trene sivile og militære enheter i kontra-terror aksjon mot innretning til havs som ...
  • Ex-pirates in Somalia : disengagement processes and reintegration programming 

   Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Bjørgo, Tore (Research report, 2012)
   This study addresses how and why individuals in Somalia get involved in piracy activities, and how and why some of these individuals eventually disengage from such criminal groups. Based on qualitative interviews with 16 ...
  • Evalueringsrapport: Øvelse Tyr 2010 

   Jonassen, Ketil; Rosø, Eirik (Others, 2011)
   Øvelse Tyr 2010 var en samvirke- og innsatsøvelse hvor taktisk, operativt og strategisk nivå i krisehåndteringen skulle øves. Øvelsen ble gjennomført i Midtre Hålogaland politidistrikt med hovedhendelse på Bjørnfjell og ...
  • Evaluering: Øvelse Tyr 2009 

   Jonassen, Ketil (Others, 2010)
   Øvelse Tyr gjennomføres hvert år i et politidistrikt. Høsten 2009 ble øvelsen gjennomført i Telemark politidistrikt. Politidirektoratet er ansvarlig for øvelsen som har til hensikt å øve kriseberedskapen i politidistriktet. ...
  • Tegn, tillit og troverdighet: om rettssikkerhet for døve og hørselshemmede 

   Olsen, Terje; Mjøen, Odd Morten; Rønning, Hild; Kermit, Patrick (NF-rapport, Research report, 2010)
   Studien omhandler sentrale aspekter ved rettssituasjonen for døve og hørselshemmede innen dagens strafferettspleie. Fokuset er rettet mot omfang av kontakten med strafferettsapparatet, organisering og praktisering av tolking ...