• Evaluering: Øvelse Tyr 2009 

   Jonassen, Ketil (Others, 2010)
   Øvelse Tyr gjennomføres hvert år i et politidistrikt. Høsten 2009 ble øvelsen gjennomført i Telemark politidistrikt. Politidirektoratet er ansvarlig for øvelsen som har til hensikt å øve kriseberedskapen i politidistriktet. ...
  • Evalueringsrapport : Justissektorens innsats : øvelse Gemini 2013 

   Rosø, Eirik (Others, 2013)
   PHS fremhever øvelse Gemini som en arena der deltakerne i alle øvelsens faser utvikler gode relasjoner. Det erfares læring på så vel systemisk som organisatorisk og individuelt nivå. Dette skaper tillit, og basis for ...
  • Evalueringsrapport : politiets innsats : øvelse Gemini 2012 

   Eriksen, Jørn Rye; Ladstein, Njål; Rosø, Eirik (Others, 2012)
   Gemini er en årlig samvirkeøvelse mellom politiet, Forsvaret og operatørselskap(er) på norsk kontinentalsokkel. Hensikten med øvelsen er å trene sivile og militære enheter i kontra-terror aksjon mot innretning til havs som ...
  • Evalueringsrapport : øvelse Tyr 2013 

   Rosø, Eirik (Others, 2014)
   Evaluering har flere formål og skal blant annet gi svar på om målene er nådd, om kompetanseutviklingen går i riktig retning, og om treningen fungerer tilfredsstillende. God evaluering av øvelser og en systematisk bruk av ...
  • Evalueringsrapport: Øvelse Tyr 2010 

   Jonassen, Ketil; Rosø, Eirik (Others, 2011)
   Øvelse Tyr 2010 var en samvirke- og innsatsøvelse hvor taktisk, operativt og strategisk nivå i krisehåndteringen skulle øves. Øvelsen ble gjennomført i Midtre Hålogaland politidistrikt med hovedhendelse på Bjørnfjell og ...
  • Evalueringsrapport: Øvelse Tyr 2012 

   Rosø, Eirik (Others, 2013)
   En evaluering har flere hensikter og skal blant annet gi svar på om mål er nådd, om kompetanseutviklingen går i riktig retning og om treningen fungerer tilfredsstillende. God evaluering av øvelser og en systematisk utnyttelse ...
  • Forbedring av lederutdanningene og lederutvikling ved Politihøgskolen: Rapport med innspill til strategi for lederutdanningene 2016-2020 

   Lindholt, Jorunn; Holm, Tor Tanke; Thokle, Siw; Rosø, Eirik; Vanebo, Jan Ole; Bjørkelo, Brita (Others, 2016)
   Formålet med dette prosjektarbeidet var en gjennomgang av Politihøgskolens lederutdanninger i forhold til behovet for å endre utdanningene så de bedre kan bidra til å styrke ledelsen av og i politiet. Videre ønsket man å ...
  • Fra praktisk pedagogikk til pedagogikk i praksis 

   Eckblad, Kjersti (Others, 2017)
   Politihøgskolen tilbyr instruktørutdanning i politioperative disipliner for at instruktørene skal bidra til at den politioperative kompetansen i politi- og lensmannsetaten blir tilegnet, vedlikeholdt og utviklet i tråd med ...
  • ”Hvor ble det av kvinnene?” : en evaluering av satsing på kvinnelige ledere ved deltakelse på LOU 1 

   Holm, Ragnhild; Kristiansen, Tove (Others, 2010)
   Rapporten presenterer funn fra en evaluering gjennomført ved Polithøgskolen i 2010. Undersøkelsen rettet seg mot 11 kull kvinnelige studenter som har deltatt på studiet ” Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)”, i ...
  • Kunnskapsbasert erfaringslæring 

   Hove, Kjersti (Others, 2014)
   Politidirektoratet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet etablert et endringsprogram for politiet, i den hensikt å følge opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet har oppsummert 22. ...
  • Lederkandidat, et nytt studietilbud med nettbasert tilnærming : rapport FOU-arbeid 2011-12 

   Holm, Ragnhild (Others, 2012)
   I rapporten søker man å besvare følgende tre problemstillinger: (1) Hvilke endringer har blitt foretatt fra planleggingsfasen til første gjennomføring av lederkandidatstudiet, og hvilke endringer har blitt foretatt før ...
  • Politiutdanning i Norge : fra konstabelkurs til bachelorutdanning 

   Hove, Kjersti (Others, 2012)
   I denne rapporten belyses polititjenestemennenes utdanningshistorie. Rapporten legger vekt på å beskrive den formelle utdanningen i lys av utviklingen i samfunnet og politirollen generelt samt høgere utdanning generelt. I ...
  • Studentevalueringen: B3 2014 

   Hove, Kjersti; Fekjær, Silje Bringsrud (Others, 2014)
   Hva mener studentene ved Politihøgskolen om utdanningen og den operative opplæringen? I denne rapporten undersøkes dette med utgangspunkt i en spørreskjemaundersøkelse av kullet som gikk ut fra PHS våren 2013. Resultatene ...
  • Ung i Arendal 2013 : en rapport basert på tall fra Ungdata 

   Torvik, Cecilie (Others, 2013)
   Ung i Arendal er en Ungdata-undersøkelse. Ungdata er et resultat av faglig samarbeid mellom NOVA, sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet, og Kommunesektorens organisasjon. Dette er lokale ungdomsundersøkelser hvor ...
  • Ung i Tønsberg 2011 : en rapport basert på tall fra Ungdata 

   Torvik, Cecilie (Others, 2011)
   Ung i Tønsberg er en Ungdata-undersøkelse. Ungdata er et resultat av faglig samarbeid mellom NOVA, fire regionale kompetansesentre innen rusfeltet, Kommunesektorens organisasjon, Helsedirektoratet, Justis- og politidepartementet ...