Show simple item record

dc.contributor.advisorMyhrer, Tor-Geir
dc.contributor.authorRønning, Hild
dc.date.accessioned2017-12-07T05:57:29Z
dc.date.available2017-12-07T05:57:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469450
dc.descriptionAvhandling levert for graden Philosophiae Doctornb_NO
dc.description.abstractFormålet med avhandlingen er å klarlegge hvordan et utvalg politibetjenter utøver skjønn i ordenstjeneste, hvordan de rettslige rammer vedrørende disse valg er å forstå, hvordan politibetjentenes praksis forholder seg til disse rettslige rammer, samt hvilke implikasjoner dette kan ha for borgernes rettssikkerhet. Avhandlingen bygger på et empirisk materiale, som skriver seg fra observasjon av et utvalg politibetjenters håndtering av reelle situasjoner, etterfølgende intervju som hovedsakelig omfatter deres håndtering av aktuelle situasjoner, samt deres dokumentasjon av aktuell myndighetsutøvelse, eksempelvis i form av rapporter eller registreringer i politiets datasystemer. Feltnotater og intervjuutskrifter utgjør hoveddelen av det empiriske materialet. Avhandlingen omhandler flere sentrale problemstillinger. For det første redegjøres det for aktuelle rettslige rammer vedrørende et utvalg områder innenfor politiets ordenstjeneste. Dernest avdekkes hvilke skjønnsmessige vurderinger politibetjentene foretar innenfor disse områdene, relatert til spørsmålene om - saksbehandling, herunder informasjon, utredning, begrunnelse og notoritet - inngripen i en situasjon av ordensmessig karakter - med hvilket middel det gripes inn, om aktuell person utsettes for eksponering, hvorvidt det brukes makt og håndjern, samt hvor lang varighet aktuell inngripen får - hvorvidt antatt straffbare forhold anmeldes eller forfølges på annen måte Deretter drøftes hvordan politibetjentenes skjønnsutøvelse forholder seg til de nevnte rettslige rammer. Videre redegjøres det for politibetjentenes fagkompetanse og den umiddelbare kvalitetssikring av deres myndighetsutøvelse. Det empiriske materialet er styrende for omfanget av det juridisk-teoretiske materialet i avhandlingen. Det betyr at det som fremkommer i det empiriske materialet er avgjørende for hvilken juss som belyses, og denne jussen danner grunnlag for analysen av politibetjentenes praksis. Når det gjelder klarleggingen av de rettslige rammer for skjønnsutøvelsen, fokuseres det spesielt på hjemmelslovgivningen og dens formålsbetraktninger, aktuelle forvaltningsrettslige prinsipp (særlig kravene til legalitet, saklighet, likhet, nøytralitet og forsvarlig saksbehandling), samt de politirettslige krav om nødvendighet, herunder lempeligste middel som er tilstrekkelig og hensiktsmessig, samt forholdsmessighet og, ved makt, forsvarlighet. (Se fullstendig sammendrag på engelsk i avhandlingen).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetnb_NO
dc.subjectpolitinb_NO
dc.subjectordenstjenestenb_NO
dc.subjectrettsgrunnlagnb_NO
dc.subjectskjønnnb_NO
dc.subjectrettssikkerhetnb_NO
dc.subjectmyndighetsutøvelsenb_NO
dc.subjecthjemmelslovgivningennb_NO
dc.subjectforvaltningsrettslige prinsippnb_NO
dc.subjectpolitirettnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectintervjunb_NO
dc.subjectdoktorgradsavhandlingnb_NO
dc.subjectobservasjonnb_NO
dc.titlePoliti og skjønn: En studie av politibetjenters skjønnsutøvelse i ordenstjeneste, sett i lys av rettslige rammernb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber317nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record