Now showing items 21-40 of 82

  • Kroppspresentasjon og andre prestasjoner : en omfangsundersøkelse om bruk av doping 

   Barland, Bjørn; Tangen, Jan Ove (PHS Forskning, Report, 2009)
   Rapporten er første del av et større forskningsprosjekt på tema "Doping et samfunnsproblem". Den bygger på en surveyundersøkelse med 5331 respondenter hvor det sentrale var å finne et tall for omfang på dopingmisbruk. ...
  • Tro, håp og mulighet : evaluering av et kriminalitetsforebyggende ungdomsprosjekt i Skien 

   Egge, Marit; Barland, Bjørn (PHS Forskning, Report, 2009)
   Rapporten bygger på en evaluering av et kriminalitetsforebyggende samarbeidsprosjekt som har inkludert 15 gutter fra Skiensområdet. Prosjektet som ble hetende "Gutteprosjektet", har hatt endring gjennom kvalifisering som ...
  • En god dag på jobben: evaluering av prosjektet "Trygghet og tillit" 

   Egge, Marit; Berg, Mette; Johansen, Nicolay B. (PHS Forskning, Report, 2010)
   Politiets tillit i befolkningen varierer noe i ulike grupper – og ungdom med minoritetsbakgrunn er av dem som har lavest tillit til politiet. Denne utfordringen ønsket man å gjøre noe med, og i 2008 iverksatte POD ...
  • Doping : muskler, mestring og mening : en kvalitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter 

   Barland, Bjørn; Tangen, Jan Ove; Johannesen, Caroline A. (PHS Forskning, Report, 2010)
   Rapporten bygger på dybdeintervjuer av menn i alderen 18-29 år tatt i perioden mars-mai i 2010. Informantene er rekruttert fra ulike miljøer, dels via hjemmesider på internett hvor doping er tema, dels gjennom aktører i ...
  • Politivitenskap på egne ben? : en essaysamling 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Hellesø-Knutsen, Kristin; Wathne, Christin Thea (PHS Forskning, Report, 2010)
   På Politihøgskolen tilbys utdannelsen mastergrad i politivitenskap, og Politihøgskolens forskningsavdeling skal utvikle politivitenskap som vitensdisiplin. Likevel er ikke politivitenskap et veldefinert fenomen. Politivitenskap ...
  • Politiets bruk av fysisk makt 

   Lie, Anders Lohne (PHS Forskning, Report, 2010)
   Rapporten er en kartlegging og testing av politiets kunnskaper og ferdigheter i pågripelses- og kontrollteknikker. For å svare på problemstillingen ble det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse og en praktisk ...
  • Trygghet i det offentlige rom : i åtte norske kommuner og bydeler 

   Aas, Geir; Runhovde, Siv Rebekka; Strype, Jon; Bjørgo, Tore (PHS Forskning, Report, 2010)
   I hvilken grad er folk trygge i lokalsamfunnet sitt, og hva er det som fører til utrygghet? Rapporten behandler disse, og flere andre sider av temaet trygghet i lokalsamfunnet. Forfatterne har et særlig fokus på trygghet ...
  • Tillit til politiet 

   Siv Rebekka Runhovde (PHS Forskning, Report, 2010)
   Tillit til politiet er et sentralt tema både i samfunnsdebatter og internt i politietaten. Ulike målinger viser at den norske befolkningen har høy tillit til politiet. Vår kunnskap om hvorfor tilliten er høy er imidlertid ...
  • Kriminalitetens kostnader : en undersøkelse om tyverikriminalitetens kostnader og et ansalg over kriminalitetens kostnader 

   Bakke, Jostein (PHS Forskning, Report, 2011)
   Hvor mye kriminalitet har vi, og hva koster den? Rapporten gir en grunnleggende redegjørelse for hva kriminaliteten i Norge kan vise seg å koste. Det gis antydning om hvor mange milliarder kroner vi snakker om – et tall ...
  • Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010 

   Myklebust, Trond; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning, Report, 2011)
   Formålet med årets konferanse er å rette et analytisk søkelys på de metodene politiet benytter for å løse de mangfoldige oppgavene og utfordringene de blir stilt overfor. Som tittelen på konferansen antyder ble det ikke ...
  • Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet 

   Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Report, 2011)
   Rapporten setter samfunnets bekjempelse av terrorisme inn i et helhetlig kriminalitetsforebyggende perspektiv. Den klargjør hvilke grunnleggende strategier som kan brukes for å forebygge at terrorhandlinger gjennomføres. ...
  • Nordisk politiforskning 2004-2009 : en kommentert oversikt 

   Valland, Tatanya Ducran (PHS Forskning, Report, 2011)
   Fra forordet: Om de tre begrepene «politivitenskap», «polisiær virksomhet» og «politiforskning», er det en ganske omforent oppfatning av hva som utgjør deres kjerne, mens det er ulike oppfatninger om hvordan de skal ...
  • Hva gjør egentlig politiet? 

   Holgersson, Stefan; Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Report, 2012)
   I undersøkelsen har polititjenestepersoner som selv tjenestegjør, observert hvilke aktiviteter patruljen de er en del av utfører. Hensikten med studien er å beskrive og analysere uniformert politiarbeid der politiet kommer ...
  • Å forebygge vold i folkemasser 

   Knutsson, Johannes; Madensen, Tamara D. (PHS Forskning, Report, 2012)
   Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken ...
  • Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 1 : barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse 

   Bakketeig, Elisiv; Berg, Mette; Myklebust, Trond; Stefansen, Kari (PHS Forskning, Report, 2012)
   «Barnehusene» er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Det første barnehuset i Norge ble opprettet i 2007, og det er nå ...
  • Politiloven §16 første ledd : en rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene? 

   Auglend, Ragnar L. (PHS Forskning, Report, 2012)
   Politi- og lensmannsetatens distriktsorganisasjon er regulert i pl. § 16. Bestemmelsen er detaljrikt utformet ved at den angir både struktur, subordinasjonsforhold og kompetanseforhold. Til tross for dette gir den ingen ...
  • ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011 

   Barland, Bjørn; Egge, Marit; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Report, 2012)
   Menneskerettighetsproblematikk knyttet til politiets arbeid blir ofte redusert til en historisk gjennomgang av forhold vi i dag tar klar avstand fra, eller kulturer og land vi helst ikke vil sammenlikne oss med når det ...
  • Politi som mulig yrkesvalg 

   Barland, Bjørn (PHS Forskning, Report, 2012)
   This report will present some results from a Norwegian survey conducted by a group of researchers from various professions led by the Norwegian Police University College. The survey had originally a focus on the use of ...
  • Utredning om narkotikahund 

   Spurkland, Kai (PHS Forskning, Report, 2012)
   Police sniffer dogs are essential in preventing and also detecting drug crime. However, the existing legal framework related to the use of police dogs is fragile and nebulous, as it is primarily based on searches carried ...
  • Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (PHS Forskning, Report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av DNA-reformen utført på oppdrag fra Politidirektoratet av Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell ved Politihøgskolens forskningsavdeling. I Norge ble adgangen til å registrere ...