• Kroppspresentasjon og andre prestasjoner : en omfangsundersøkelse om bruk av doping 

   Barland, Bjørn; Tangen, Jan Ove (PHS Forskning, Research report, 2009)
   Rapporten er første del av et større forskningsprosjekt på tema "Doping et samfunnsproblem". Den bygger på en surveyundersøkelse med 5331 respondenter hvor det sentrale var å finne et tall for omfang på dopingmisbruk. ...
  • Tro, håp og mulighet : evaluering av et kriminalitetsforebyggende ungdomsprosjekt i Skien 

   Egge, Marit; Barland, Bjørn (PHS Forskning, Research report, 2009)
   Rapporten bygger på en evaluering av et kriminalitetsforebyggende samarbeidsprosjekt som har inkludert 15 gutter fra Skiensområdet. Prosjektet som ble hetende "Gutteprosjektet", har hatt endring gjennom kvalifisering som ...
  • En god dag på jobben: evaluering av prosjektet "Trygghet og tillit" 

   Egge, Marit; Berg, Mette; Johansen, Nicolay B. (PHS Forskning, Research report, 2010)
   Politiets tillit i befolkningen varierer noe i ulike grupper – og ungdom med minoritetsbakgrunn er av dem som har lavest tillit til politiet. Denne utfordringen ønsket man å gjøre noe med, og i 2008 iverksatte POD ...
  • Politivitenskap på egne ben? : en essaysamling 

   Gundhus, Helene I. (red.); Hellesø-Knutsen, Kristin (red.); Wathne, Christin Thea (red.) (PHS Forskning, Research report, 2010)
   På Politihøgskolen tilbys utdannelsen mastergrad i politivitenskap, og Politihøgskolens forskningsavdeling skal utvikle politivitenskap som vitensdisiplin. Likevel er ikke politivitenskap et veldefinert fenomen. ...
  • Tillit til politiet 

   Runhovde, Siv R. (red.) (PHS Forskning, Research report, 2010)
   Tillit til politiet er et sentralt tema både i samfunnsdebatter og internt i politietaten. Ulike målinger viser at den norske befolkningen har høy tillit til politiet. Vår kunnskap om hvorfor tilliten er høy er imidlertid ...
  • Trygghet i det offentlige rom : i åtte norske kommuner og bydeler 

   Aas, Geir; Runhovde, Siv R.; Strype, Jon; Bjørgo, Tore (PHS Forskning, Research report, 2010)
   I hvilken grad er folk trygge i lokalsamfunnet sitt, og hva er det som fører til utrygghet? Rapporten behandler disse, og flere andre sider av temaet trygghet i lokalsamfunnet. Forfatterne har et særlig fokus på trygghet ...
  • Doping : muskler, mestring og mening : en kvalitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter 

   Barland, Bjørn; Tangen, Jan Ove; Johannesen, Caroline A. (PHS Forskning, Research report, 2010)
   Rapporten bygger på dybdeintervjuer av menn i alderen 18-29 år tatt i perioden mars-mai i 2010. Informantene er rekruttert fra ulike miljøer, dels via hjemmesider på internett hvor doping er tema, dels gjennom aktører i ...
  • Politiets bruk av fysisk makt 

   Lie, Anders Lohne (PHS Forskning, Research report, 2010)
   Rapporten er en kartlegging og testing av politiets kunnskaper og ferdigheter i pågripelses- og kontrollteknikker. For å svare på problemstillingen ble det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse og en praktisk ...
  • Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010 

   Myklebust, Trond (red.); Thomassen, Gunnar (red.) (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Formålet med årets konferanse er å rette et analytisk søkelys på de metodene politiet benytter for å løse de mangfoldige oppgavene og utfordringene de blir stilt overfor. Som tittelen på konferansen antyder ble det ikke ...
  • Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet 

   Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Rapporten setter samfunnets bekjempelse av terrorisme inn i et helhetlig kriminalitetsforebyggende perspektiv. Den klargjør hvilke grunnleggende strategier som kan brukes for å forebygge at terrorhandlinger gjennomføres. ...
  • Kriminalitetens kostnader : en undersøkelse om tyverikriminalitetens kostnader og et ansalg over kriminalitetens kostnader 

   Bakke, Jostein (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Hvor mye kriminalitet har vi, og hva koster den? Rapporten gir en grunnleggende redegjørelse for hva kriminaliteten i Norge kan vise seg å koste. Det gis antydning om hvor mange milliarder kroner vi snakker om – et tall ...
  • Nordisk politiforskning 2004-2009 : en kommentert oversikt 

   Valland, Tatanya Ducran (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Fra forordet: Om de tre begrepene «politivitenskap», «polisiær virksomhet» og «politiforskning», er det en ganske omforent oppfatning av hva som utgjør deres kjerne, mens det er ulike oppfatninger om hvordan de skal ...
  • Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 1 : barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse 

   Bakketeig, Elisiv; Berg, Mette; Myklebust, Trond; Stefansen, Kari (PHS Forskning, Research report, 2012)
   «Barnehusene» er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Det første barnehuset i Norge ble opprettet i 2007, og det er nå ...
  • ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011 

   Barland, Bjørn (red.); Egge, Marit (red.); Myhrer, Tor-Geir (red.) (PHS Forskning, Research report, 2012)
   Menneskerettighetsproblematikk knyttet til politiets arbeid blir ofte redusert til en historisk gjennomgang av forhold vi i dag tar klar avstand fra, eller kulturer og land vi helst ikke vil sammenlikne oss med når det ...
  • Utredning om narkotikahund 

   Spurkland, Kai (PHS Forskning, Research report, 2012)
   Police sniffer dogs are essential in preventing and also detecting drug crime. However, the existing legal framework related to the use of police dogs is fragile and nebulous, as it is primarily based on searches carried ...
  • Hva gjør egentlig politiet? 

   Holgersson, Stefan; Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Research report, 2012)
   I undersøkelsen har polititjenestepersoner som selv tjenestegjør, observert hvilke aktiviteter patruljen de er en del av utfører. Hensikten med studien er å beskrive og analysere uniformert politiarbeid der politiet kommer ...
  • Å forebygge vold i folkemasser 

   Knutsson, Johannes (red.); Madensen, Tamara D. (red.) (PHS Forskning, Research report, 2012)
   Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken ...
  • Politiloven §16 første ledd : en rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene? 

   Auglend, Ragnar L. (PHS Forskning, Research report, 2012)
   Politi- og lensmannsetatens distriktsorganisasjon er regulert i pl. § 16. Bestemmelsen er detaljrikt utformet ved at den angir både struktur, subordinasjonsforhold og kompetanseforhold. Til tross for dette gir den ingen ...
  • Politi som mulig yrkesvalg 

   Barland, Bjørn (PHS Forskning, Research report, 2012)
   This report will present some results from a Norwegian survey conducted by a group of researchers from various professions led by the Norwegian Police University College. The survey had originally a focus on the use of ...
  • Måling av effektivitet i etterforskning : delrapport i «Etterforskningsprosjektet» 

   Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Research report, 2013)
   En av politiets hovedoppgaver er å etterforske lovbrudd. For å bedømme etterforskningsvirksomheten benyttes ofte noen enkle sammenfattende mål. I politiets rutiner for virksomhetsoppfølging og styringsverktøy (PSV) er ...