Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Signe Astrup
dc.date.accessioned2008-12-01T13:19:24Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7808-041-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174985
dc.description.abstractDen internasjonale organiserte kriminaliteten er i dag blant våre mest alvorlige samfunnsproblemer. Et sentralt spørsmål i denne rapporten er hvorvidt det er mulig å anvende ressursene politiet allerede disponerer, på en annerledes eller bedre måte i forsøket på å bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet. Dersom norsk politiinnsats i internasjonale operasjoner gir økt politifaglig kompetanse og relevant innsikt i grenseoverskridende kriminelle nettverk, vil denne kompetansen være av en slik art at den planmessig kan etterbrukes nasjonalt i bekjempelsen av kriminalitet, og i så fall hvor og på hvilke måter? Innledningsvis belyser rapporten, gjennom en spørreundersøkelse, hvilken kompetanse norske tjenestemenn erverver, eller potensielt kan erverve, gjennom innsats i internasjonale politioperasjoner i Sørøst-Europa. Videre søker rapporten å beskrive i hvilken grad politiet i Norge faktisk nyttiggjør seg internasjonalt ervervet politikompetanse. Denne kartleggingen bygger på en intervjuundersøkelse blant utvalgte politidistrikter og særorganer, med det siktemål å belyse hvorledes tjenestemenn med internasjonal arbeidserfaring, etter hjemkomst, blir tatt imot og fulgt opp på eget tjenestested. På bakgrunn av funnene, den kompetanse som hentes hjem og status for nasjonal etterbruk av denne, presenterer rapporten avslutningsvis forslag til hvorledes internasjonalt ervervet kompetanse i større grad kan benyttes på hjemmebane.en
dc.format.extent352991 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherPolitihøgskolenen
dc.relation.ispartofseriesPhs-skriftserieen
dc.relation.ispartofseries2005:1en
dc.subjectorganisert kriminaliteten
dc.subjectinternasjonal kriminaliteten
dc.subjectpolitien
dc.subjectNorgeen
dc.subjectinternasjonalt samarbeiden
dc.subjectpolitisamarbeiden
dc.subjectkompetanseen
dc.subjectetterbruken
dc.subjectfredsoperasjoneren
dc.subjectFN-tjenesteen
dc.titleSå ute, høste hjemme? : politiets utnyttelse av internasjonalt ervervet kompetanseen
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record