• [Anmeldelse av "Kriminalitet og magt"] 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Others, 2006)
   Anmeldelse av Christian Borchs bok "Kriminalitet og magt : kriminalitetsopfattelser i det 20. århundrede".
  • [Anmeldelse av "Tatt for en annen"] 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Others, 2007)
   Anmeldelse av Ragnhild A. Sollunds bok "Tatt for en annen: en feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet".
  • [Anmeldelse av: "Fra det evige politi til prosjektpoliti: En kamp om position og ideologi"] 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Others, 2015)
   Anmeldelse av Mikkel Jarle Christensen sin bok "Fra det evige politi til prosjektpoliti: En kamp om position og ideologi".
  • Demokrati, kontroll og tillit : Forskningskonferansen 2009 

   Flaatten, Sverre; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Kleiven, Maren Eline (PHS Forskning, Report, 2009)
   Tema på Politihøgskolens Forskningskonferanse i 2009 var «Demokrati, kontroll og tillit». I konferanserapporten presenteres tolv av konferansens innlegg. Hovedgrunnen til temavalget, var at Finstad-utvalget overleverte ...
  • Laglöst land 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Stålvik, Torolf (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Artikkelen tar utgangspunkt i boken "Laglöst land", redigert av Janne Flyghed og Magnus Hörnqvist. Spørsmål som drøftes er: Hvilken betydning gis lover og konvensjoner når målet er å jakte på terrorister? Hvilken innvirkning ...
  • Manageability of police patrol work in Norway : the problem of implementing community policing 

   Stol, Wouter; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Runhovde, Siv Rebekka; Rønning, Karianne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The paper presents findings from a comparative study exploring police patrol work in Europe. The study is about every day police patrol work, both emergency patrol and community beat policing. We have systematically ...
  • Målenes tvetydighet: Målstyring og kriminalitetsbekjempelse i Politiets Utlendingsenhet 

   Eriksen, Lars (Master thesis, 2017)
   Politiets Utlendingsenhet (PU) er et relativt nytt særorgan i politiet. PU er, i likhet med resten av politiet og andre statlige virksomheter, underlagt styringsprinsippet mål- og resultatstyring – noe som innebærer at ...
  • Modell for forebygging av kriminalitet? : evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Egge, Marit; Strype, Jon; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Report, 2008)
   Det er snart 20 år siden ideen om Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) ble lansert i Norge av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). SLT-modellen ble i hovedsak utviklet på 1990-tallet, og har tre ...
  • Perceptions of interprofessional collaboration 

   Strype, Jon; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Egge, Marit; Ødegård, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Interprofessional collaboration has been described both as an opportunity to meet the demands of a complex society, but also as a potential threat to professional autonomy. Interprofessional relationships are central in ...
  • Polisiær virksomhet : hva er det - hvem gjør det? : Forskningskonferansen 2007 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Report, 2007)
   I denne forskningsrapporten foreslås det å oversette begrepet "policing" til polisiær virksomhet, og viser at det er langt mer enn et akademisk begrep. Det at kunnskap om polisiær virksomhet har betydning for praktikere i ...
  • Politikontroll og overvåking i endring 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Uavhengig av flyangrepet 11. september 2001 og terrorbekjempelsen i kjølvannet av det, har politiets arbeidsmetoder endret seg på 90-tallet. Arbeidsmetodene kan deles i to bolker: (1) politiets lovmessige adgang til å ta ...
  • Politivitenskap på egne ben? : en essaysamling 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Hellesø-Knutsen, Kristin; Wathne, Christin Thea (PHS Forskning, Report, 2010)
   På Politihøgskolen tilbys utdannelsen mastergrad i politivitenskap, og Politihøgskolens forskningsavdeling skal utvikle politivitenskap som vitensdisiplin. Likevel er ikke politivitenskap et veldefinert fenomen. Politivitenskap ...
  • Pre-crime and policing of migrants: Anticipatory action meets management of concerns 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Jansen, Pia T. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In 2015 the Norwegian police initiated its first national intelligence project—Operation Migrant. One central aim was to predict crime challenges related to increased migration to improve future resource allocation. Based ...
  • Schengen evaluation: An educational experience the example of Norway 

   Ulrich, Stein; Nøkleberg, Martin; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (PHS Forskning; 2020: 1, Report, 2020)
   BACKGROUND Schengen evaluation is a mechanism for assessing the compliance with Schengen rules and regulations by all participating countries. This report provides a brief introduction to the origin and framework of ...
  • Shaping migrants as threats: Multilayered discretion, criminalization, and risk assessment tools 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article examines Operation Migrant, initiated by the Norwegian police following the so-called migration crises in Europe in 2015. One of its central aims was, by predicting challenges related to increased migration, ...
  • Suksesskriterier for godt politiarbeid 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Godt politiarbeid kan forstås som at politiet vektlegger problemløsning, samarbeid og framtidsrettede strategier framfor straffende, reaktive og tilbakeskuende. I artikkelen argumenterer forfatteren for at hva som forstås ...
  • Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen 

   Bjørkelo, Brita; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Reformer i offentlig forvaltning tar ofte utgangspunkt i å endre atferd via formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og rutiner (Røvik, 2007). Likevel viser forskning at formell struktur og faktisk atferd i organisasjonen ...
  • Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Basert på kvalitative intervjuer med 63 ansatte i politiet utforsker artikkelen hva migrasjon betyr for profesjonalisering av politiet. To politioppgaver peker seg ut: kontroll av identitet og uttransportering av personer ...