• A new thing under the sun?: Crime in the digitized society 

   Sunde, Inger Marie (NSfK’s 58. Research Seminar;, Chapter, 2016)
   Computer systems can be used to commit – and be targets of – crime. The article investi-gates whether so-called “digital crime” can be regarded as a new thing under the sun. The question itself is not new. It was originally ...
  • [Anmeldelse av "Politiets persondatarett: En studie av hjemmels- og formålskrav ved politiets utlevering av personopplysninger til utlandet"] 

   Sunde, Inger Marie (Others, 2014)
   Anmeldelse og kommentarer til "Politiets persondatarett: En studie av hjemmels- og formålskrav ved politiets utlevering av personopplysninger til utlandet"] skrevet av Bjarne Kvam
  • Automatisert inndragning 

   Sunde, Inger Marie (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultetet, Doctoral thesis, 2010)
   Kan politiet sette opp et filter på internett og inndra alle barnepornobilder som fanges opp av filteret? Dette er et av spørsmålene som behandles i Inger Marie Sundes doktoravhandling. Avhandlingen analyserer gjeldende ...
  • Automatisert rettshåndhevelse på nettet 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   What is the meaning of the proposition that the law applies to the Internet? The current article examines this proposition in relation to criminal law and to the widespread problems of malware and sexual abuse material of ...
  • Bør rettssikkerheten i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid styrkes? 

   Sunde, Inger Marie (Journal article, 2020)
   Er politiet er tilstrekkelig godt utrustet med regelverk og rettslig ekspertise som sikrer at den omfattende forebyggingsvirksomheten ivaretar rettssikkerheten og grunnleggende rettigheter?
  • Dataavlesing som etterforskingsmetode 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I NOU 2009 (Kap. 23) drøfter Metodekontrollutvalget innføring av dataavlesing (skjult overvåking av aktiviteten på en datamaskin) som ny metode for politiet. Forslaget går ut på at dette ikke skal anses som en selvstendig ...
  • Datakrimretten i «fugleperspektiv» 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen gir en oversikt over datakrimretten. Området anses å bestå av tema innen materiell strafferett, straffeprosess, politirett (forebyggende politiarbeid) og folkerett. Det foretas et tilbakeblikk på de lange linjer ...
  • «Effektiv, tillitvekkende og rettssikker behandling av databevis»: En straffeprosessuell utredning om ransaking, sikring og beslag i data 

   Sunde, Inger Marie (Report, 2021)
   Utredningen er et oppdrag fra Justisdepartementet, som ønsker å modernisere bestemmelsene om ransaking og beslag for å gjøre dem mer egnet for problemene som oppstår i relasjon til databevis. Som det står i mandatet har ...
  • Enforcing legal protection against online violation of privacy 

   Sunde, Inger Marie (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   A main point of this paper is that the illegal material represents an ongoing violation of the child’s right to private life, as laid down in the European Convention of Human Rights (‘the ECHR’) Article 8 ‘right to respect ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett 

   Sunde, Inger Marie (PHS Forskning, Report, 2013)
   Tre studier foretatt av Forsvarets forskningsinstitutt beskriver hvordan internett brukes for å vinne oppslutning til ekstremistiske bevegelser. Beskrivelsene ligger til grunn for en analyse foretatt av Politihøgskolen, ...
  • Fra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrep 

   Sunde, Inger Marie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen belyser svakheter ved straffeloven § 306 (grooming) og tar til orde for nye straffebestemmelser som styrker barns vern mot seksuelle overgrep, særlig på internett. Det foreslås at § 306 endres til å ramme seksuelt ...
  • Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere ...
  • Nettprat-prosjektet: Bruk av nettprat-bevis innhentet i etterforskning som treningsdata til en lærende KI-modell 

   Sunde, Inger Marie; Bendiksen, Jørgen; Sunde, Nina (PHS Forskning;2022: 5, Report, 2022)
   Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom Politihøgskolen og Trøndelag politidistrikt. Formålet var å undersøke om data i straffesaker om seksuelle overgrep mot barn var egnet som treningsdata for å utvikle et ...
  • Non-technical sources of errors when handling digital evidence within a criminal investigation 

   Sunde, Nina (Master thesis, 2017)
   Digital evidence is relevant to almost every criminal case. Like other lines of evidence, they serve the purpose of establishing the indisputable facts, and they also shed light on the suspects’ motivation and purpose of ...
  • Patruljering på internett 

   Sunde, Inger Marie (Chapter, 2019)
   Forfatteren redegjør først for fysisk patruljering som konsept (punkt 2). Deretter hvordan patruljering på internett kan utføres, og om det tilsvarer fysisk patruljering (punkt 3). Herunder tar forfatteren opp den rettslige ...
  • Sosiale medier og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie (Chronicle, 2012)
   I artikkelen diskuteres hvilket ansvar Politihøgskolen kan ha i forhold til bruk av sosiale medier, og man spør om skolen som "politiutdannere" bør sørge for at studentene utvikler et etisk refleksjonsnivå. I artikkelen ...
  • Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis 

   Sunde, Inger Marie (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Elektroniske bevis er viktige for forfølgning av kriminalitet. Fremgangsmåtene for å sikre dem innebærer jevnlig inngrep i borgernes rettssfære og retten til privat liv, jf. EMK artikkel 8. De må da ha hjemmel i lov, jf. ...
  • To have or have not: Limiting the data available for subsequent use by the police 

   Sunde, Inger Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In search of evidence in criminal investigation police often collect data in bulk, and the question addressed concerns whether the bulk data as a whole or only in part may be deemed available for subsequent use. The article ...
  • Unpacking preventive policing: Towards a holistic framework 

   Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie; Fyfe, Nicholas R. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Assuming that society is better off if the harm caused by crime – including the costs entailed by the investigation, prosecution and punishment – can be avoided, the proactive approach of preventive policing (PP) is generally ...
  • Økosystemeffekten : om personvernet i sosiale medier 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   «Økosystemeffekten» betegner at sosiale medier som Facebook og YouTube inngår i en større sammenheng med gjensidig forsterkende effekter. Bruken av mediene har konsekvenser for personvernet fordi opplysninger kan utnyttes ...