• Diversity in education and organization: From political aims to practice in the Norwegian Police Service 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege H.; Leirvik, Mariann S.; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Police agencies implement a variety of strategies for recruiting, promoting and retaining police officers with diverse backgrounds. Changes have however been difficult to attain. We expand research on representative ...
  • En god dag på jobben: evaluering av prosjektet "Trygghet og tillit" 

   Egge, Marit; Berg, Mette; Johansen, Nicolay B. (PHS Forskning, Report, 2010)
   Politiets tillit i befolkningen varierer noe i ulike grupper – og ungdom med minoritetsbakgrunn er av dem som har lavest tillit til politiet. Denne utfordringen ønsket man å gjøre noe med, og i 2008 iverksatte POD ...
  • Evaluering av Konfliktrådsprosjektet og MIL : påtalekompetanse til lensmenn og nye meglingsarenaer 

   Egge, Marit (PHS Forskning, Report, 2007)
   Når straffesaker overføres til konfliktråd er det politijuristene som har den påtalemessige kompetansen. Å la lensmennene få den samme muligheten er blitt sett på som et mulig virkemiddel for å øke antall overførte saker. ...
  • Forsøk med ungdomskontrakter : en alternativ reaksjonsform rettet mot unge lovbrytere 

   Egge, Marit (PHS Forskning, Report, 2004)
   Det er en uttalt politisk målsetting å finne fram til mer formålstjenlige reaksjonsformer over for unge lovbrytere. Som et ledd i dette arbeidet ble det våren 2001 iverksatt et prosjekt som skulle prøve ut en alternativ ...
  • Hvitt eller bredt? : rekruttering av minoritetsstudenter til Politihøgskolen 

   Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar; Runhovde, Siv Rebekka (PHS Forskning, Report, 2008)
   Mangfold i politiet handler om deltakelse og legitimitet, men også om verdiskaping og ressursutnyttelse. Det er et mål at politietaten har ansatte med ulik bakgrunn, slik at etaten i større grad reflekterer det samfunnet ...
  • Mangfold i politiet : Forskningskonferansen 2008 

   Egge, Marit (PHS Forskning, Report, 2008)
   Politihøgskolens forskningskonferanse i 2008 hadde mangfold i politiet som tema. Mangfoldbegrepet inkluderer kjønn, alder, etnisk tilhørighet, fysiske evner og seksuell orientering. Konferansen hadde avgrenset temaet til ...
  • ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011 

   Barland, Bjørn; Egge, Marit; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Report, 2012)
   Menneskerettighetsproblematikk knyttet til politiets arbeid blir ofte redusert til en historisk gjennomgang av forhold vi i dag tar klar avstand fra, eller kulturer og land vi helst ikke vil sammenlikne oss med når det ...
  • Modell for forebygging av kriminalitet? : evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Egge, Marit; Strype, Jon; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Report, 2008)
   Det er snart 20 år siden ideen om Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) ble lansert i Norge av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). SLT-modellen ble i hovedsak utviklet på 1990-tallet, og har tre ...
  • Parallellsamfunn: En del av den norske virkeligheten? 

   Egge, Marit; Solhjell, Randi (PHS Forskning;2018: 2, Report, 2018)
   I denne rapporten diskuteres begrepet parallellsamfunn slik det brukes både analytisk og i dagligtale. Forståelsen som legges til grunn er at parallellsamfunn oppstår når samfunnskontrakten ikke innfris. Det innebærer ...
  • Perceptions of interprofessional collaboration 

   Strype, Jon; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Egge, Marit; Ødegård, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Interprofessional collaboration has been described both as an opportunity to meet the demands of a complex society, but also as a potential threat to professional autonomy. Interprofessional relationships are central in ...
  • Politirollen gjennom 100 år : tradisjon og endring 

   Egge, Marit; Strype, Jon (PHS forskning, Report, 2005)
   Denne rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2005. Temaet for konferansen var inspirert av 100-års markeringen av Norge som selvstendig nasjon. Flere av bidragene omhandler politiets funksjon ...
  • Tillit til politiet etter 22. juli 

   Egge, Marit; Strype, Jon; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning, Report, 2013)
   Tillitsmålinger har vist at tilliten til norsk politi er høy sammenliknet med de fleste andre land, og viser også stabilitet over tid. Imidlertid er enkelte hendelser så gjennomgripende og angår så mange mennesker at det ...
  • Tro, håp og mulighet : evaluering av et kriminalitetsforebyggende ungdomsprosjekt i Skien 

   Egge, Marit; Barland, Bjørn (PHS Forskning, Report, 2009)
   Rapporten bygger på en evaluering av et kriminalitetsforebyggende samarbeidsprosjekt som har inkludert 15 gutter fra Skiensområdet. Prosjektet som ble hetende "Gutteprosjektet", har hatt endring gjennom kvalifisering som ...