• Soloterrorisme: En konseptuell forståelse 

      Myklebust, Oddbjørn (Master thesis, 2015)
      Denne masteravhandlingen er en kvalitativ eksplorerende studie som tar for seg primær-, sekundær- og tertiærlitteratur knyttet til enkeltindivider som begår terrorhandlinger. Studien tar utgangspunkt i å se på opphav, ...