Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorScharning, Kristin Abusdal
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2020-06-09T06:05:17Z
dc.date.available2020-06-09T06:05:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657252
dc.descriptionErfaringsbasert master i etterforskningen_US
dc.description.abstractOppgaven søker å finne svar på hvorvidt det tilrettelagte avhøret, slik det organiseres og gjennomføres i dag, er egnet til å forebygge vold mot barn. Barns stemme er viktig. Uten god tilrettelegging for at barn skal kunne få mulighet til å fortelle om vold og overgrep, blir volden vanskelig å avdekke. Det tilrettelagte avhøret skal nettopp bidra til dette. Forskningsspørsmålet oppgaven er: «På hvilken måte kan tilrettelagt avhør i etterforskning av saker omhandlet vold mot barn virke forebyggende? Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer ligger i dette arbeidet?» Det er skrevet mye om tilrettelagt avhør, etterforskning, forebygging og vold mot barn. Fordi det allerede finnes mye litteratur på området ser masteroppgaven på allerede eksisterende litteratur/forskning, og setter dette i sammenheng. Tilrettelagt avhør er viktig fordi forebygging handler om å høre barns stemmer. Det tilrettelagte avhøret kan bidra til nettopp dette. I oppgaven drøftes det hvorvidt tilrettelagt avhør er egnet til å avdekke vold som barn utsettes for. Først er det fokus på voldsutsatte barn – i det tilrettelagte avhøret. Herunder drøftes; betydningen av at barn får fortalt, barnets behov for trygghet i tilrettelagt avhør, barnas beskyttelse i forbindelse med det tilrettelagte avhøret, tidsaspektet fra anmeldelse til tilrettelagt avhør og utfordringer ved det tilrettelagte avhøret. Videre drøftes rettslig og utenomrettslig forebygging gjennom det tilrettelagte avhøret. Herunder; tilrettelagt avhør som grunnlag for bevis/domfellelse/straff og tilrettelagt avhør som grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Det er ikke et enkelt svar på hvordan forebygging av vold mot barn kan gjøres på den beste måten gjennom tilrettelagt avhør, men oppgaven gir et overblikk over forskningen som foreligger på området. Videre reflekteres og diskuteres dette for å bidra til å se hvordan det forebyggende arbeidet kan gjøres best mulig. Det vises til viktigheten av at ulike etater samarbeider for å hjelpe barnet. Masteroppgaven kommer ikke med en fasit på hvordan utfordringene bør løses, men tar for seg ulike dilemmaer, utfordringer og også muligheter det er viktig å ta med i vurderingen om hvorvidt det tilrettelagte avhøret egner seg til å forebygge vold mot barn.en_US
dc.description.abstractThe thesis seeks to find out whether the judicial interviews, as it is organized and conducted today, is suitable for preventing violence against children. Children`s voice is important. Without solid arrangements for children to have the opportunity to notify about violence and abuse, the violence becomes difficult to detect. The judicial interviews should contribute to this. The research question in the thesis is: ”In what way can judicial interviews in the investigation of cases concerning violence against children appear preventative? What opportunities, challenges and dilemmas lies in this work?” Much has been written about judicial interviews, investigation, prevention and violence against children. Because there is already a lot of literature in the field, the thesis examines existing literature/research and puts this in context. Judicial interviews are important because preventing is about listening to children`s voices. The judicial interviews can contribute to this. The thesis discusses whether judicial interviews is suitable for detecting violence that children are exposed to. First it is focus on children who are victims of violence – in the judicial interviews. Including discussed; the importance of children`s explanations, the children`s need for safety in the judicial interviews, the protection of the children in connection with the judicial interviews, the time aspect from when the case is reported to the judicial interviews and the challenges with the judicial interviews. Furthermore, judicial and extrajudicial prevention is discussed through the judicial interviews. Including; judicial interviews as a foundation for evidence/conviction/punishment and judicial interviews as a foundation for interdisciplinary cooperation. It is not a simple answer to how preventing violence against children through judicial interviews can be done in the best way, but the thesis provides an overview of the research that exists on the area. Furthermore, this is reflected and discussed to help see how preventive work can be done in the best possible way. It is pointing to the importance of different gencies working together to help children. The master`s thesis does not provide a definite answer to how the challenges should be solved, but addresses various dilemmas, challenges and also opportunities that are important to include in the assessment of whether the judicial interviews is suitable for preventing violence against children.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectetterforskningen_US
dc.subjectavhøren_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectvolden_US
dc.subjectforebyggingen_US
dc.subjecttverretatlig samarbeiden_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectlitteraturstudieen_US
dc.titlePå hvilken måte kan tilrettelagt avhør i etterforskning av saker omhandlet vold mot barn virke forebyggende?: Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer ligger i dette arbeidet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber70en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel