• Ruled by numbers : om politiets handlingsrom 

   Bjørkelo, Brita; Hansen, Morten Løw (Journal article, 2013)
   Å være styrt av statistikk kan både påvirke måten man utfører sitt arbeide og hvordan man kommuniserer med publikum på. Hvordan er det med målstyring og statistikk i norsk politi og andre nasjoner vi kan sammenligne oss med?
  • Seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, og ja - i politiet 

   Bjørkelo, Brita (Chronicle, 2020)
   Seksuell trakassering er "uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom". Dette forgår i politiet og resten av arbeidslivet.
  • Sosiale medier og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie (Chronicle, 2012)
   I artikkelen diskuteres hvilket ansvar Politihøgskolen kan ha i forhold til bruk av sosiale medier, og man spør om skolen som "politiutdannere" bør sørge for at studentene utvikler et etisk refleksjonsnivå. I artikkelen ...
  • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

   Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
   Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...
  • Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: En straffereaksjon som krever samarbeid 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2017)
   I 2014 fikk vi nye straffereaksjoner rettet spesielt mot ungdom: ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Innholdet av reaksjonen fastsettes i et ungdomsstormøte der konfliktrådet og en rekke andre aktører sammen med lovbryteren ...
  • Utmåling og gjennomføring av straff: Utvalgte artikler fra tre festskrifter 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
   I 2015 og 2016 ble det utgitt flere festskrifter og jubileumsskrifter. Dette heftet av Tidsskrift for strafferett inneholder utvalgte artikler som er konsentrert om utmåling eller gjennomføring av straff: (1)Lov, ...
  • Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2018 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
   Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts avgjørelser i saker om materiell strafferett i 2018. Formålet med artikkelen er ikke å nevne alle avgjørelsene, men å se hen til generelle trekk.
  • Ytring : forskuttering av reglene i straffeloven av 2005 - bare i skjerpende retning? 

   Holmboe, Morten (Chronicle; Journal article, 2013)
   Når Stortinget endrer straffeloven stykkevis og delt, går endringene ofte i strengere retning. Det er få stemmer å hente på å kjempe for en balansert straffelov, og enkeltendringer gjøres som oftest for å løse et problem ...
  • Ytring: bøtesoning - fører den til ny kriminalitet? 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
   Når noen over 18 år får en bot, skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff – fra 1 til 120 dager – som skal sones hvis boten ikke betales (straffeloven § 55). Dette gjelder enten grunnlaget for boten er en dom, et ...
  • Å danse med djevelen: Utradisjonelle politimetoder i narkotikafeltet 

   Larsson, Paul (Nsfks 56. forskerseminar;, Conference object; Journal article, 2014)
   Artikkelen tar for seg utviklingen innen bruk av politimetoder i narkotikafeltet de siste tiårene. Med politimetoder kan man mene både etterforsknings-, etterretnings- og forebyggende metoder. Her vil vi hovedsakelig ta ...
  • Øvelse gjør mester : noen forslag til hvordan vi kan sikre systematisk og varig læring etter øvelser i etaten 

   Bjørkelo, Brita; Rosø, Eirik; Jonassen, Ketil (Journal article, 2013)
   Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse. Til tross for omfattende rammer, for-, underveis- og etterarbeid, tyder den siste evalueringen på at det fortsatt er et stykke vei å gå før vi har omsatt tidligere erfaringer ...