• Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring 

   Bjørkelo, Brita; Dahl, Olav (Journal article, 2016)
  • Opplevd lederstøtte for kvinner i lederutdanning i politiet 

   Holm, Ragnhild; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2013)
   I perioden 2004 til 2010 deltok 152 kvinner fordelt på elleve kull på studiet «Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)» ved Politihøgskolen. I denne artikkelen benyttes en modell for læringseffekt som bakgrunn for ...
  • Pass opp: alvorlig organisert kriminalitet! 

   Larsson, Paul (Chronicle, 2011)
   Denne våren har vært kjennetegnet av stor oppmerksomhet omkring hva som betegnes som alvorlig organisert kriminalitet. I noen tilfeller har ondet vært utpekt med navn, denne gangen har det vært MC-kriminelle, eller kriminelle ...
  • På nett med lederopplæring 

   Holm, Ragnhild; Nymo, Kirsti (Journal article, 2019)
  • Politiarbeid på stedet: Styrker og svakheter 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article, 2018)
   Denne artikkelen består av tre deler. Den første delen behandler begrepet «politiarbeid på stedet» (PPS), bakgrunnen for etableringen av arbeidsmetoden PPS, og forankringen av denne. Deretter redegjøres for hva som er ...
  • Politipatruljen: Spydspiss og brobygger 

   Garthus, Tania Randby (Others; , 2020)
   Denne teksten har fokus på hva en politipatrulje er og hva den gjør, med utgangspunkt i politilovens §2 der politiets oppgaver beskrives. I teksten er det også fokus på noen viktige tiltak som hører med i oppdragsløsningene ...
  • Politipraktikere og deres syn på politiutdanningen 

   Aas, Geir (Journal article, 2014)
   The police as a social institution and the use of police force are often on the agenda of public debate. Thus, police training is regularly in the media spotlight, too. This article presents fresh research on what police ...
  • Politistrategier mot narkotika 

   Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries;, Journal article, 2015)
   Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...
  • Politistudentene: hvem er de og hvorfor vil de bli politi? 

   Winnæss, Pål; Helland, Håvard (Journal article, 2014)
   The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indicated that police students’ social background has changed in that ...
  • Prester, taushetsplikt og avverging av overgrep 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2010)
   Den nylige oppmerksomheten om seksuelle overgrep mot barn innen Den katolske kirke har ført til en debatt om taushetspliktens og taushetsrettens grenser. Fra noen kanter hevdes det at kirkens arkiver må åpnes, mens kirken ...
  • Ruled by numbers : om politiets handlingsrom 

   Bjørkelo, Brita; Hansen, Morten Løw (Journal article, 2013)
   Å være styrt av statistikk kan både påvirke måten man utfører sitt arbeide og hvordan man kommuniserer med publikum på. Hvordan er det med målstyring og statistikk i norsk politi og andre nasjoner vi kan sammenligne oss med?
  • Seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, og ja - i politiet 

   Bjørkelo, Brita (Chronicle, 2020)
   Seksuell trakassering er "uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom". Dette forgår i politiet og resten av arbeidslivet.
  • Sosiale medier og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie (Chronicle, 2012)
   I artikkelen diskuteres hvilket ansvar Politihøgskolen kan ha i forhold til bruk av sosiale medier, og man spør om skolen som "politiutdannere" bør sørge for at studentene utvikler et etisk refleksjonsnivå. I artikkelen ...
  • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

   Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
   Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...
  • Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: En straffereaksjon som krever samarbeid 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2017)
   I 2014 fikk vi nye straffereaksjoner rettet spesielt mot ungdom: ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Innholdet av reaksjonen fastsettes i et ungdomsstormøte der konfliktrådet og en rekke andre aktører sammen med lovbryteren ...
  • Utmåling og gjennomføring av straff: Utvalgte artikler fra tre festskrifter 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
   I 2015 og 2016 ble det utgitt flere festskrifter og jubileumsskrifter. Dette heftet av Tidsskrift for strafferett inneholder utvalgte artikler som er konsentrert om utmåling eller gjennomføring av straff: (1)Lov, ...
  • Utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2018 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2019)
   Temaet for denne artikkelen er Høyesteretts avgjørelser i saker om materiell strafferett i 2018. Formålet med artikkelen er ikke å nevne alle avgjørelsene, men å se hen til generelle trekk.
  • Ytring : forskuttering av reglene i straffeloven av 2005 - bare i skjerpende retning? 

   Holmboe, Morten (Chronicle; Journal article, 2013)
   Når Stortinget endrer straffeloven stykkevis og delt, går endringene ofte i strengere retning. Det er få stemmer å hente på å kjempe for en balansert straffelov, og enkeltendringer gjøres som oftest for å løse et problem ...
  • Ytring: bøtesoning - fører den til ny kriminalitet? 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
   Når noen over 18 år får en bot, skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff – fra 1 til 120 dager – som skal sones hvis boten ikke betales (straffeloven § 55). Dette gjelder enten grunnlaget for boten er en dom, et ...
  • Å danse med djevelen: Utradisjonelle politimetoder i narkotikafeltet 

   Larsson, Paul (Nsfks 56. forskerseminar;, Conference object; Journal article, 2014)
   Artikkelen tar for seg utviklingen innen bruk av politimetoder i narkotikafeltet de siste tiårene. Med politimetoder kan man mene både etterforsknings-, etterretnings- og forebyggende metoder. Her vil vi hovedsakelig ta ...