• Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
   Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...
  • Klasseskille i konfliktrådet 

   Holmboe, Morten (Chronicle, 2013)
   En arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet har foreslått at parter som møtes i konfliktrådet, skal kunne ha med seg en advokat i møtet – i motsetning til i dag. Forslaget kan føre til at fattige lovbrytere kommer ...
  • Konfliktråd som vilkår for betinget dom : en glemt mulighet? 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2011)
   Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som anses som for alvorlige til å avgjøres på denne måten, og som derfor i stedet fremmes for domstolen, kan retten ...
  • «Krig mot krypskyttere»: En desperat og kontraproduktiv strategi 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2018)
   «Krig» har blitt en vanlig metafor for bekjempelse av naturkriminalitet i Afrika. Lovbruddene knyttes til organisert kriminalitet, terrorisme og nasjonal sikkerhet, noe som brukes for å legitimere strenge repressive tiltak ...
  • Ledelse av mangfold i politiet 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Journal article, 2013)
   Siden mangfoldsåret 2008 har politiet arbeidet med «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten» (Politidirektoratet, 2008). Som den første sentrale strategiske plan i politiet som dekker hele mangfoldsbegrepet ...
  • Menn ute, kvinner inne?: Politistudenters karriereønsker 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article, 2013)
   Hvorfor har kvinner og menn ulike karriereløp i politiet? Til tross for at det er stadig flere kvinner i politiet, er de fremdeles underrepresentert i ledelse og i operativt arbeid.
  • Min smartmobil er min borg: Smartmobilens rolle i privatlivet og privat kommunikasjon. 

   Sunde, Nina (Others, 2020)
   I forordet til Tidsskrift for strafferetts temanummer om ny datateknologi skriver professorene Ulf Stridbeck og Inger Marie Sunde «Vi håper at heftet kan bidra til refleksjon over regulering, implementering og praktisering ...
  • Normaliseringen av det unormale : utvidelsen i bruk av utradisjonelle politimetoder 

   Larsson, Paul (Journal article, 2014)
   This article deals with some aspects concerning the use of police methods known under many names. These methods is often said to be new, even if most of them have a long history, as untraditional or extraordinary, hidden, ...
  • Nærpolitireformen: En språkreform? 

   Ellefsen, Birgitte (Journal article, 2015)
   Politiet skal reformeres. I ordet «reform» ligger en lovnad om noe nytt, en omdanning eller forandring til noe bedre. Hva er nytt ved Nærpolitireformen?
  • Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring 

   Bjørkelo, Brita; Dahl, Olav (Journal article, 2016)
  • Opplevd lederstøtte for kvinner i lederutdanning i politiet 

   Holm, Ragnhild; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2013)
   I perioden 2004 til 2010 deltok 152 kvinner fordelt på elleve kull på studiet «Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)» ved Politihøgskolen. I denne artikkelen benyttes en modell for læringseffekt som bakgrunn for ...
  • Pass opp: alvorlig organisert kriminalitet! 

   Larsson, Paul (Chronicle, 2011)
   Denne våren har vært kjennetegnet av stor oppmerksomhet omkring hva som betegnes som alvorlig organisert kriminalitet. I noen tilfeller har ondet vært utpekt med navn, denne gangen har det vært MC-kriminelle, eller kriminelle ...
  • På nett med lederopplæring 

   Holm, Ragnhild; Nymo, Kirsti (Journal article, 2019)
  • Politiarbeid på stedet: Styrker og svakheter 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article, 2018)
   Denne artikkelen består av tre deler. Den første delen behandler begrepet «politiarbeid på stedet» (PPS), bakgrunnen for etableringen av arbeidsmetoden PPS, og forankringen av denne. Deretter redegjøres for hva som er ...
  • Politipatruljen: Spydspiss og brobygger 

   Garthus, Tania Randby (Others; , 2020)
   Denne teksten har fokus på hva en politipatrulje er og hva den gjør, med utgangspunkt i politilovens §2 der politiets oppgaver beskrives. I teksten er det også fokus på noen viktige tiltak som hører med i oppdragsløsningene ...
  • Politipraktikere og deres syn på politiutdanningen 

   Aas, Geir (Journal article, 2014)
   The police as a social institution and the use of police force are often on the agenda of public debate. Thus, police training is regularly in the media spotlight, too. This article presents fresh research on what police ...
  • Politistrategier mot narkotika 

   Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries;, Journal article, 2015)
   Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...
  • Politistudentene: hvem er de og hvorfor vil de bli politi? 

   Winnæss, Pål; Helland, Håvard (Journal article, 2014)
   The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indicated that police students’ social background has changed in that ...
  • Prester, taushetsplikt og avverging av overgrep 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2010)
   Den nylige oppmerksomheten om seksuelle overgrep mot barn innen Den katolske kirke har ført til en debatt om taushetspliktens og taushetsrettens grenser. Fra noen kanter hevdes det at kirkens arkiver må åpnes, mens kirken ...
  • Ruled by numbers : om politiets handlingsrom 

   Bjørkelo, Brita; Hansen, Morten Løw (Journal article, 2013)
   Å være styrt av statistikk kan både påvirke måten man utfører sitt arbeide og hvordan man kommuniserer med publikum på. Hvordan er det med målstyring og statistikk i norsk politi og andre nasjoner vi kan sammenligne oss med?