• Alltid våpen i tjenesten?: Politiets holdning til bevæpning 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2, Research report, 2019)
   Den foreliggende undersøkelsen har som mål å besvare flere forskningsspørsmål. For det første: Hva er dagens situasjon mht. hvordan tilhengere og motstandere av permanent generell bevæpning («permanent bevæpning») fordeler ...
  • Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010 

   Myklebust, Trond (red.); Thomassen, Gunnar (red.) (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Formålet med årets konferanse er å rette et analytisk søkelys på de metodene politiet benytter for å løse de mangfoldige oppgavene og utfordringene de blir stilt overfor. Som tittelen på konferansen antyder ble det ikke ...
  • Å beherske juridisk metode: Rapport fra et forskningsbasert utviklingsarbeid 

   Barth, Frederik (Research report, 2016-06-24)
   Prosjektet beskriver hvordan namsmannsfullmektiger finner frem til hvordan rettsregler skal forstås. Undersøkelsen viser at de i stor grad kun forholder seg til sin egen og kollegers forståelse av lovteksten. Andre sentrale ...
  • Å forebygge vold i folkemasser 

   Knutsson, Johannes (red.); Madensen, Tamara D. (red.) (PHS Forskning, Research report, 2012)
   Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken ...
  • Å leve på sperret adresse : en forstudie av kvinner som lever på sperret adresse grunnet vold i nære relasjoner 

   Eidheim, Solgunn (PHS Forskning, Research report, 2007)
   Adressesperring er et tiltak for trusselutsatte personer som kan iverksettes når andre virkemidler ikke har vist seg effektive nok som beskyttelse. Rapporten viser hvilke konsekvenser adressesperring har hatt for kvinner ...
  • "Å være mentalt forberedt" : en studie av erfaringer 

   Andersen, Rune (Phs-skriftserie;, Research report, 2009)
   Rapporten handler om kunnskap i handlinger knyttet til væpnede oppdrag. Den handler også om hvilken kunnskap som ligger til grunn for handlingene i møte med gjerningsmannen. Forfatter har ikke hatt til hensikt å gi noen ...
  • Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 1 : barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse 

   Bakketeig, Elisiv; Berg, Mette; Myklebust, Trond; Stefansen, Kari (PHS Forskning, Research report, 2012)
   «Barnehusene» er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Det første barnehuset i Norge ble opprettet i 2007, og det er nå ...
  • Begjæring om varetekt med restriksjoner : en undersøkelse av praksis 

   Bakke, Jostein; Myhrer, Tor-Geir (PHS-skriftserie, Research report, 2009)
   Etter sitt besøk til Norge i 2007 anmodet FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling (UN Working Group on Arbitrary Dentenion - WGAD) om at Norge gjennomførte en oppfølger til undersøkelsen «Restriksjoner ved varetekt» ...
  • Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: «Fix the system and achieve unique institutional goals» 

   Bjørkelo, Brita; Finstad, Liv (PHS Forskning;2018: 6, Research report, 2018)
   Since 2015, the Norwegian Police University College (NPUC) has received funding from the Research Council of Norway and the Balance programme (Work Programme 2013-2017, RCN, 2013) to work on gender balance in research ...
  • Cross-border organised crime: Bulgaria and Norway in the context of the migrant crisis 

   Stoynova, Nadya; Bezlov, Tihomir; Dahl, Johanne Yttri; Bjelland, Heidi Fischer (Research report, 2017)
   The irregular migrant and refugee crisis poses serious challenges for Europe. The unprecedented migration pressure presents an opportunity for the generation of substantial profits by organised criminal networks. The large ...
  • Demokrati, kontroll og tillit : Forskningskonferansen 2009 

   Flaaten, Sverre (red.); Gundhus, Helene I. (red.); Kleiven, Maren Eline (red.) (PHS Forskning, Research report, 2009)
   Tema på Politihøgskolens Forskningskonferanse i 2009 var «Demokrati, kontroll og tillit». I konferanserapporten presenteres tolv av konferansens innlegg. Hovedgrunnen til temavalget, var at Finstad-utvalget overleverte ...
  • Doping : muskler, mestring og mening : en kvalitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter 

   Barland, Bjørn; Tangen, Jan Ove; Johannesen, Caroline A. (PHS Forskning, Research report, 2010)
   Rapporten bygger på dybdeintervjuer av menn i alderen 18-29 år tatt i perioden mars-mai i 2010. Informantene er rekruttert fra ulike miljøer, dels via hjemmesider på internett hvor doping er tema, dels gjennom aktører i ...
  • Egnet som politi?: Seleksjonsmetodenes prediktive validitet ved PHS sin egnethetsvurdering 

   Skoglund, Tom Hilding (PHS Forskning;2018: 1, Research report, 2018)
   Politiutdanningen har i mange tiår hatt et mer omfattende opptakssystem enn det som har vært vanlig ved universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, hvor søkerne blant annet skal vurderes for personlig egnethet. I 2012 ...
  • En evaluering av kollegastøtteordningen i politi- og lensmannsetaten 

   Strype, Jon; Barland, Bjørn (Research report, 2007)
   Polititjenestemenn vil komme i situasjoner som kan gi stressbelastninger, følelsesmessige traumer og andre opplevelser med varige helsemessige konsekvenser. Kollegastøtteordningen (KSO), som ble formelt innført i 1992, er ...
  • En god dag på jobben: evaluering av prosjektet "Trygghet og tillit" 

   Egge, Marit; Berg, Mette; Johansen, Nicolay B. (PHS Forskning, Research report, 2010)
   Politiets tillit i befolkningen varierer noe i ulike grupper – og ungdom med minoritetsbakgrunn er av dem som har lavest tillit til politiet. Denne utfordringen ønsket man å gjøre noe med, og i 2008 iverksatte POD ...
  • Etterforskning under lupen 

   Olsvik, Egil H.; Risan, Patric (PHS Forskning;2019: 3, Research report, 2019)
   Etterforskningsfaget har i de senere årene gjennomgått en stor utvikling. Fra å støtte seg på erfaringsbasert kunnskap er faget nå i større grad preget av profesjonalisering og vitenskapeliggjøring. Denne antologien utgis ...
  • Evaluering av Konfliktrådsprosjektet og MIL : påtalekompetanse til lensmenn og nye meglingsarenaer 

   Egge, Marit (PHS Forskning, Research report, 2007)
   Når straffesaker overføres til konfliktråd er det politijuristene som har den påtalemessige kompetansen. Å la lensmennene få den samme muligheten er blitt sett på som et mulig virkemiddel for å øke antall overførte saker. ...
  • Ex-pirates in Somalia : disengagement processes and reintegration programming 

   Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Bjørgo, Tore (Research report, 2012)
   This study addresses how and why individuals in Somalia get involved in piracy activities, and how and why some of these individuals eventually disengage from such criminal groups. Based on qualitative interviews with 16 ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett 

   Sunde, Inger Marie (red.) (PHS Forskning, Research report, 2013)
   Tre studier foretatt av Forsvarets forskningsinstitutt beskriver hvordan internett brukes for å vinne oppslutning til ekstremistiske bevegelser. Beskrivelsene ligger til grunn for en analyse foretatt av Politihøgskolen, ...
  • Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet 

   Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Rapporten setter samfunnets bekjempelse av terrorisme inn i et helhetlig kriminalitetsforebyggende perspektiv. Den klargjør hvilke grunnleggende strategier som kan brukes for å forebygge at terrorhandlinger gjennomføres. ...